Biografier, memoarer och brevsamlingar.

 

Bref från Olof Hermelin till Samuel Barck 1702-1709. Utg av Carl von Rosen. Stockholm 1913.

Bref från Samuel Bark till Olof Hermelin 1702-1708. Del 1 och 2. Utg av Carl von Rosen. Stockholm 1914-1915.

Tolken Alessandro Amiras anteckningar rörande Karl XII:s vistelse i Turkiet åren 1709-1714. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 1905. 98 sid. (På italienska).

Minnen och anteckningar af Lars von Engeström. Utg. Elof Tegnér. Stockholm 1876. Band 1-2.

Konung Gustaf II:s bref till friherre G M Armfelt. Utg Elof Tegnér. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Stockholm 1883.

Två släktled berätta. Erinringar kring Erik Gustaf Geijer av Anna Lisa Liljebjörn-Geijer och Agnes Geijer-Hamilton. Utg Gordon Stiernstedt. 1948.

Oscar II: Mina memoarer. Del I-III. Utg 1960-1961.

Några anteckningar om mitt liv. Av teol dr John Ternstedt (1844-1938). Utg C H Ekelöf 1999. 93 sid.

Min Far. 30 svenska män och kvinnor om sina fäder. Red E Malmberg. 1948. 286 sid.

Hellerström, Erik: Diktares arv. 1969. 156 sid. (Genealogiska anteckningar om Eyvind Johnson, Dan Andersson, Sven Lidman, Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Emil Sjögren, August Strindberg, Johan Fredrik Höckert och Esaias Tegnér.)

Leijonancker, E och Zamore, K O: Fredspristagarna. Stockholm 1957. 281 sid.

Hammar, Stina: Elsa Beskow. En biografi. Stockholm 1958. 299 sid.

Förteckning öfver en ... samling svensk biografi (auktionskatalog). Uppsala 1892. 88 sid.

Fröding, H: Biografiska studier från skilda tider. Stockholm 1905. 247 sid. (Behandlar Margareta Slots, Gustaf Gustafsson till Vasaborg, Margareta Huitfeldt, Niklas Sahlgren, Johan Markusson Simming (Simmingsköld), Jean Antoine Fournier, J A Wadman och Martina Törngren g von Schwerin.)

Carl Georgsson Fleetwood: Från studieår och diplomattjänst. Del 1-2. Stockholm 1968. 1616 sid. Reg.

Donovan Werner: Minnesanteckningar. Utg S G Edlund. Stockholm 1999. 127 sid.