Porträttmatriklar

 

portr3.jpg (5658 bytes) Under slutet av 1800- och början av 1900-talet utgavs många porträttmatriklar över olika yrkes- och samhällsgrupper. Oftast var de biografiska uppgifterna mycket kortfattade, men det har naturligtvis sitt intresse att hitta en publicerad bild av en släkting. Många böcker av denna typ gavs ut av Hasse W. Tullbergs förlag, bl a serien Svenskt Porträttgalleri. GF har ett flertalet delar. Personregister gavs ut 1913. portr4.jpg (7485 bytes)

Tidningar och tidskrifter publicerade också gärna fotografier av personer i samband med bemärkelsedagar mm.

 

Svenskt Porträttgalleri

Första serien

Av första serien finns även i digital format hos projekt Runebergs hemsida dessa delar:
Del I. och Del II och Del III

I. Kungliga familjen. Även avlidna medlemmar. 1895. 67 sid.
II. Kungl. svenska hovstaterna. 1899. 117 sid.
III. Konungens statsråd mm (HD, K M:ts kansli, diplomater m fl). 1899. 93 sid.
IV. Överrätter och kollegier samt övriga centrala ämbetsverk. 1900. 117 sid.
V. Riksdagen 1896. 1896. 117 sid.
VI. Häradshövdingar, städernas styrelser samt Sveriges advokatsamfund. 1903. 202 sid.

VII. Arméns officerare och civilstat.

1. Generalitetet m m. 1896. 69 sid.
2. Första arméfördelningen. 1904. 197 sid.
3. Andra arméfördelningen. 1898. 103 sid.
4. Tredje arméfördelningen samt K. Värmlands regemente. 1902. 151 sid.
5. Fjärde arméfördelningen. 1897. 140 sid.
6. Femte och sjätte arméfördelningen. 1901. 210 sid.
7. Gotlands trupper, arméförvaltningen, kommendantstaben, intendenturkåren och väg- och vattenbyggnadskåren. 1908. 178 sid. Register till avd VII.

VIII. Flottans officerre och civilstat, lotsstaten, sjökrigsskolans lärare och navigationsskoleföreståndare. 1902. 188 sid.
IX. Kungl. maj:ts befallningshavande med landsstaten. (ÖÄ och länsstyrelserna, kronofogdar och häradsskrivare). 1908. 253 sid.

X. Prästerskapet.

1. Uppsala ärkestift. 1901. 94 sid.
2. Linköpings stift. 1902. 68 sid.
3. Skara stift. 1897. 61 sid.
4. Strängnäs stift. 1906. 50 sid.
5. Västerås stift. 1899. 48 sid.
6. Växjö stift. 1900. 52 sid.
7. Lunds stift. 1897. 70 sid.
8. Göteborgs stift. 9. Kalmar stift 10. Karlstads stift. 1907. 136 sid.
11. Härnösands stift. 12. Luleå stift 13. Visby stift 1909 135 sid. Register till avd X.

XI. Universiteten, Karolinska Institutet samt Stockholms och Göteborgs högskolor. 1896. 103 sid.
XII. Lärarekåren.

1. De allmänna läroverken, seminarierna samt enskilda läroverk med dimissionsrätt i Stockholms stad samt Uppsala och Linköpings stift. 1898. 134 sid.
2. De allmänna läroverken och seminarierna i Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift. 1901. 102 sid.
3. De allmänna läroverken och seminarierna i Lunds, Göteborgs och Kalmar stift. 1906. 116 sid.
4. De allmänna läroverken och seminarierna i Karlstads, Härnösand, Luleå och Visby stift. 1909. 112 sid. Register till avd. XII.

XIII. Läkarekåren. 1899. 306 sid. (Ny upplaga 1911, ej hos GF).
XIV. Akademier samt vittra och lärda samfund. 1904. 338 sid.
XV. Författare 1900. 213 sid.
XVI. Tidningsmän. 1897. 142 sid. (Ny upplaga 1910, ej hos GF).
XVII. Ingenjörer. 1905. 322 sid.
XVIII. Apotekare. 1907. 179 sid.
XIX. Bankmän. 1903. 381 sid.
XX. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstinustrialister. 1901. 186 sid.
XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister. 1897. 131 sid.
XXII. Idkare av handel, industri och sjöfart i Stockholm. 1906. 171 sid.
XXIII. Sällskapet Idun 1862-1903. 1903. 210 sid. (Tidigare upplaga 1896, ej hos GF).
XXIV. Veterinärer och tandläkare. 1907. 147 sid.
XXV. Riksdagens första och andra kammare 1867-1904.

1. Första kammaren. 1904 242 sid.
2. Andra kammaren. 1905 389 sid.

Svenskt Porträttgalleri. Generalregister. 1913 867 sid.
Denna register finns i digital format på Projekt Runebergs hemsida

 

Svenskt Porträttgalleri

Andra serien

I Svenska teknologföreningen. 1911. 418 sid.
II Föreningen Heimdals medlemmar, Studenter från Realgymnasium i Göteborg 1865-1886, Upplands nation vid Universitetet i Uppsala ht 1902 samt register till boken.1896.

Övriga porträttmatriklar:

- Svenska Bryggareföreningens medlemmar.1900. 98 sid.
- Svenska Bryggareföreningens porträttkatalog för åren
  1910, 1925, 1935,1945, 1955 samt 1965

- Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags tjänstemannapersonal år 1900. 60 s.
- Uppländsk porträttgalleri. 1928. 269s ill.
- Orphei drängar 1853-1903.1903 opaginerad

- Svenske frimurare. Porträtt och biografier

I Stora Landslogen. 1903. 378s
II Provinsiallogen i Kristianstad. 1904.274s
III Provinsiallogen i Göteborg. 1905. 140s
IV Provinsiallogen i Karlstad. 1905. 144s
V Porträtt och biografier V. Provinsiallogen i Linköping. 1904. 146s

- Par Bricoles gustavianska period. Personalhistoriska anteckningar till den äldsta matrikeln. 1903. 201s

- Porträttmatrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien 1753-1958