Herdaminnen och andra verk om prästerskapet


Få yrkesgrupper finns så väl dokumenterade i matriklar och biografiska verk som prästerskapet. Herdaminnen innehåller biografier över präster under långa tidsperioder, församlingsvis i stiften, ofta med särskilda avdelningar för biskopar och domkapitel, "obefordrade präster" och annan personal (t ex lärare). Biografierna innehåller i regel ingående genealogiska uppgifter om prästerna, deras hustrur och barn. En annan typ av prästmatriklar är stiftsmatriklar och liknande, där präster verksamma vid en viss tidpunkt förtecknas, ibland med personuppgifter (som dock oftast är mindre utförliga än i herdaminnena).
Uppgifter om präster kan också sökas i allmänna biografiska verk, universitets- och nationsmatriklar, porträttmatriklar, likpredikningar och verser över enskilda mm.

GF:s samling av herdaminnen och matriklar över prästerskapet är mycket omfattande (men tyvärr inte fullständig).
En del av samlingen finns i Hintzebiblioteket = boken märkt med Hz
R står för Rosenberg och om inget anges så står boken i Örnbergsrummet.

Göteborgs stift

Litzén & Pettersson: Göteborgs stifts herdaminne samt geografisk, statistisk och historisk beskrifning öfver Pastoraten mm(1872) 610s
-med supplement (1876) 180s

Skarstedt, C W: Göteborgs stifts herdaminne (1878-1885).
Ny upplaga utg av K Norborg under medverkan av sigvard Öhrvall 1948 - 724s.

Norborg, K: Göteborgs stift 1950-1964. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. (1964)

Härnösands stift

Grape, I:Lappmarkens herdaminne. (1853; faksimil 1982).

Matthiesen, R M: Matrikel öfver Hernösands stift (1874).
Biberg, J F: Hernösands stifts historia och herdaminne, del 1-3 (1876-1879).
Bygdén, L: Hernösands stifts herdaminne. Bidrag tillkännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning. Del 1-4. (1923-1926).
Del 1: Superindententer och biskopar. Högsjö och Hemsö
Del 2: Indal - Nätra
Del 3. Offerdal - Sorsele
Del 4: Stensele - Östersund
• Till Jämtlands och Härjedalens herdaminne. (136 sid, 1931)
Härnösands stifts herdaminneskommitté: Härnösands stift 1904-1994. Präster och pastorat (1994)

Kalmar stift

Karlberg, G: Kalmar stifts herdaminne... i kort sammandrag (1909) (153 s)

Olsson Bror: Kalmar stifts herdaminne. Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar.
Del 1 - 4 (1947-1951) och del 5 utgiven av Olof Bexell (1980)
Del 1: Biskopar, domprostar, kapitulares, e.o prästmän, krigspräster m fl.
Del 2: Norra Möre, Stranda och Handbörd
Del 3: Södra Möre konstrakt
Del:4 Öland
Del 5: Supplement.Tillägg och rättelser.Personregister.

Sjöbring, P: Clerus Calmariensis) Tjenstemän vid församlingarne och läroverken uti Kalmar stift 1841-[1885]. <
(Fortsättning av A Ahlquists motsvarande verk i tre delar (1836-1841) som saknas på GF).

Karlstads stift

Hammarin, J : Carlstads stifts herdaminne del 1-3 (1845-1848). Hz
Edestam, A: Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar, del 1-5 (1965-1975). Hz
Del 1: superindenter och biskopar, domprostar, domkapitel osv.
Del 2: Domprosteriet, Älvdals kontrakt. Visnums kontrakt.
Del 3: Nyeds kontrakt, Fryksdals kontrakt, Jösse kontrakt
Del 4: Nordmarks kontrakt, Gillbergs kontrakt, Nors kontrakt
Del 5: Norra Dals kontrakt, södra Dals kontrakt, Västra Dals kontrakt

Bergström, G: Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. Person och församlingsregister. (1976 - 83 sidor). Hz

Bromander, C V: Biografisk matrikel öfver Karlstads stift 1905. (1906 - 101s).

Linköpings stift

Håhl, J I: Linköpings stifts herdaminne del 1-3 (1846-1847)Hz
Del 1: Biskopar. Domprosteriet eller Hanekinds och Åkerbo prosteri. Gullbergs och Bobergs prosteri.Aska prosteri. Dahls prosteri. Bankekinds prosteri. Skärkinds prosteri.
Del 2: Norrköpings kontrakt eller Lösings, Bråbo och Memmings prosteri. Wikbolands eller Östkinds och Björkekinds prosteri. Hammarkinds prosteri.Berslags prosteri. norra Tjusts prosteri.Södra Tjusts prosteri.
Del 3: Aspelands prosteri. Göstrings prosteri. Lysings prosteri. Norra Wedbo prosteri. Södra Wedbo prosteri.

Westerlund, Setterdahl & Meurling : Linköpings stifts herdaminne del 1-5 (1915-1943)
Del 1: Biskopar och domkapitlet
Del 2: Domprosteriet. Gullberg, Boberg, Aska, Dal och Bankekind kontrakt.
Del 3: Skärkind, Norrköping, Vikbolandet, Hammarkind och Bergslag kontrakt.
Del 4: Norra Tjust, Södra Tjust, Tunalän och Sevede, Aspeland, Kind, Ydre samt Vifolka kontrakt.
Del 5:1: Göstring och Lysing kontrakt
Del 5:2: ?

Olsson, M-A: Namnregister till Linköpings stifts herdaminne. 1982 (GFs skrifter nr 12). Ö
• Julhälsningar till församlingarna från präster i Linköpings stift 1909, 1911, 1912, 1914, 1915 R -Östegötland

Göransson, N: Klockare och organister i Linköpings stift.
1. Församlingar i Linköpings kommun [1993-76s]
2. Församlingar i Boxholms och Mjölby kommuner [1994-64s]
3. Församlingar i Vadstena och Ödeshög kommuner [1994-46s]
4. Församlingar i Motala kommun [1994-43s]
Nilsson, H & Setterdahl, J.Ax: Linköpings Stifts Matrikel.1895. 128s
Ranius A: Linköpings stifts prästmötestryck 1606-1973. Förtecknning. 1979. 31s

Lunds stift

Cawallin,S: Lunds stifts herdaminne efter mestadels otryckta källor utarbetade, del 1-5 (1854-1858)Ö, Hz
Del 1: Biskopar. Torna härad. Bara härad. [1854 - 422s]
Del 2: Oxie, Skytt, Wemmenhög, Öjunit och Herrestads härader. [1855 - 360s]
Del 3: Frosta, Fär, Onsjö, Harjager, Rönneberg och Luggudde härader. [1856 - 457s]
Del 4: Albo, Jerrestad, Ingelstad, Södra Åsbo, Norra Åsbo, Bjära, Westra Göinge, Östra Göinge härader. [1857 - 447s]
Del 5: Willand, Gär, Östra, Medelstad, Lister och Bräkne härader. Amiralitet i Carlskrona. Det obefodrade prästerskapet i Lunds stift. [1858 - 559s]


["Ett sällskap"]: Bidrag till Lunds stifts herdaminne. (154 sid, 1846).

Carlqvist G : Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid.
Serie I: 1 Urkunder och aktstycken
(Del I:2 saknas hos GF)
serie II 1-14 (1948-2006). utgivn. av serie II ej avslutad).
1 Biskopar och domkapitel. [utg. Ingmar Brohed 1980-683s]
2 Oxie kontrakt [1948-458s]
3 Skytts och Vemmenhögs kontrakt [1951-616s]
4 Torna kontrakt. [1952-518s]
5 Bara, Ljunits och Herrestadts kontrakt. [1954 - 613s]
6 Frosta och Färs kontrakt. [1957-584s]
7 Onsjö, Harjagers och Rönnbergs kontrakt. [1959-659s]
8 Luggude kontrakt. [1961-522s]
9 Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt.Österlens kontrakt. [1963-602s]
10 Åsbo och Bjäre kontrakt. [1985-615s]
11 Västra och Östra Göinge kontrakt. [2001-671s]
12 Villands och Gärds kontrakt. [2003-649s]
13A Östra och Medelstads kontrakt. [2006-560s]
13B Listers och Bräkne kontrakt jämte tillägg. [2006-595s]
14 De obefodrade prästerna. [1991-591]
Carlquist G och Bergström G: Person- och församlingsregister till serie II:2-8 [1962 - 86s]

Rothstein J J Lunds stift, matrikel öfver. 1823. 200s
Gullander, P.E.G Asping. J.A: Matrikel öfver Lunds Stift. 1842. 338s och 37s

Jakobsson Bergqvist B: Lund stifts matrikel 1893
Westdahl, C: Lund Stifts Matrikel Biogr. Afd. 1879. 254s
Ekdahl & Ekdahl: Lunds stifts matrikel 1900.
• Handlingar rörande prästmötet i Lund den 31 augusti samt 1 och 2 september. 1926.

Skara stift

Warholm, J W: Skara stifts herdaminne del 1-2 (1871-1872). Faksimil 1984.
Del 1: Biskopar. Domprosteriet, Wäne, Kinna, Winköls, Wilska, Wartofta och Kållands kontrakt.
Del 2: Kåkind, Södra Wadsbo, Norra Wadsbo, Billing, Redväg, Åh och Kulling kontrakt samt skolväsendet
Cederbom & Friberg: Skara stifts herdaminne 1850-1930 del 1-2 (1928-1930).
Fortsättning och komplettering till "Skara stifts herdaminne" utgivet 1871-1873 av JW Warholm
• Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift. 1933. 167s R-Västergötland

Stockholms stift

(före 1947 del av Uppsala och Strängnäs stift)
Hellström, G: Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel. (1951) (serien Stockholmsmonografier)

Svenungsson, D: Stockholms stifts matrikel (1943)
Hallberg, H. E: Stockholmspräster. Minnesteckningar hållna vid prästmöte år 1925 över i Stockholm under åren 1907-1924 bortgångna, i församlingstjänst anställda präster. 1925. 101s

Strängnäs stift

Hagström, K A: Strengnäs stifts herdaminne del 1-4 (1897-1901)
Del 1: Biskoperne, Domprosteriets kontrakt, Villåttinge kontrakt
Del 2: Oppunda Östra och Oppunda Västra samt Nyköpings Västra och Östra kontrakt
Del 3: Daga Södertörns, Södertelge samt Väster- och Öster-rekarne kontrakt.
Del 4: Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och en Edsbergs kontrakt.
Collmar, M: Strängnäs stifts herdaminne del 1-3 (medeltiden-äldre Vasatiden-yngre Vasatiden) (1977, 1963, 2000)
Löthner, L: Strängnäs stifts herdaminne del 4 (Obefordrade präster) (1995)

Lhang, L H: Matrikel öfver Strengnäs stifts Ecklesiastik- och lärarstat 1885.
Martin Zetterquist: Efter fullbordat lopp. Minnesanteckningar vid prästmötet i Strängnäs år 1936 154s + personregister

Uppsala stift

Fant & Låstbom: Uppsala Ärkestifts herdaminne del 1-4 (1842-1893)
Schröder, J H: Supplement till d:o (16s) (1843) (infogat i del 3)
Del 1. (Ärkebiskopar-Gran)
Del 2. (Hacksta-Löth-Simtuna)
Del 3. (Skepptuna-Lunda-Össeby)
Del 4.1 Ny följd
Del 4.2 Ny följd
Norman, R: Uppsala stifts herdaminne. Serie I. Urkunder och bearbetningar.
1. Stiftshistoriska perspektiv. [1980- 137s]
Berg, L O & Norman, R: Uppsala stifts herdaminne. Serie II Pastorat och präster. Band II:7.
Fjärdhundra kontrakt 1593-1991 [1997 - 638s]
Björklund B & Berg L O & Norrman R:Uppsala stifts herdaminne. Serie II. Pastorat och präster. Band II:16.
Ljusnans kontrakt 1593-1999 [2001 -413s]

Norrman R, Stenmark B: Uppsala katedralskolans matrikel 1719-1806 med tillägg för åren 1674 och 1688.
III. Matriklar [2003-191s]
Norrman, R: Ordets tjänare. Präster tillhörande Uppsala stift avlidna 1980-1998. Minnesord och minnesbilder vid prästmötet i Uppsala skrivna av vänner och kolleger. [1998-192s]

Wisby stift

Lemke, O W: Wisby stifts herdaminne efter mestadels otryckta källor utarbetade. (1868)
Eberstein C Ch: Wisby stifts matrikel ugiven efter Vörd. Presterskapets egna skriftliga uppgifter. (1836)

Västerås stift

Muncktell, J F: Westerås stifts herdaminne del 1-3 (1843-1846). Ö, Hz
Del 1. Biskopar, domprosteriet, Munktorps, Köpings och Arboga kontrakt
Del 2: Fellingsbro, Nora, Norrberke, Wester-Dal, Leksand, Rättwik, Mora och Stora Tuna kontrakt
Del 3: Hedemora, Fernebo och Sala kontrakt. Stiftets lärowerk. predikanter wid Westmanlands och dala Infanteri-Regementer.

Ljungberg, P A: Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800-1880.
Del I. Vestmanland (1880).
(Del 2 Dalarne (1881) saknas hos GF).

Ekström, G: Västerås stifts herdaminne I.1 och I.2 + en nyare upplaga med bilagor.
Medeltiden och reformationstiden.(1939-1971)
Del 1:-Västerås stad
Del 2. Återstående församlingar
samt nyare upplagan från 1971 : med bilagor

Ekström G : Västerås stifts herdaminne del II:1 1600-talet (1971)
Hansson & Herzog : Västerås stifts herdaminne del II:2 1700-talet med bilagor. (1990)
Norström I : Västerås stifts-matriklar. 1830, 1841, 1850, 1861, 1871, 1892
Åberg Å: Västerås domkyrkas bibliotek år 1640. Efter Petrus Olai Dalakarlus katalog. [1973-151s]
Arcadius, Franzén &Zetterqvist: Växjö stifts herdaminne del 1 (1921) Ö, Hz
Del 1: Biskopar, domprostar, kapitulares, konsistorienotarier
Virdestam, G: Växjö stifts herdaminne del 2-8 (1927-1934).
Del 2: Kinnevald och Allbo
Del 3: Sunnerbo och Norrvidinge
Del 4: Konga och Uppvidinge
Del 5: Östbo och Västbo
Del 6: Västra och Östra härad
Del 7: Tveta och Vista. Skolpräster
Del 8: Regementspräster - extraordinarier stifts präster utom stiftet supplement - register.

Finland och Ingermanlands stift

Leinberg, K G:   Åbo stifts herdaminne 1554-1640 del 1. (1903) R-Finland
Blomstedt & Matinolli :   Åbo stifts herdaminne 1554-1809, del 1. (1963). R-Finland


Henriksson, B: Prästmän på Åland under 500 år.(1989) R -Finland
Leinberg, K G: Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne. (1895). R-Finland

Väänänen, K : Herdaminne för Ingermanland. I. [1987].
Luther G : Herdaminne för Ingermanland 2. [2000-620s]

Svenska kyrkan

• Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1927 Hz
• Statistisk Matrikel över Svenska kyrkans Prästerskap
1908, 1938, 1941, 1943, 1947, 1952, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1979

Ohlsson, S H: Matrikel, svenska kyrkan 1983
Sandin, B: Matrikel, svenska kyrkan 1984 samt 1986/1987

Ohlsson, H T: Biografisk Matrikel öfver Svenska kyrkans prästerskap 1901, 1914, 1934
Hylander, I: Biografisk Matrikel öfver Svenska kyrkans prästerskap 1970

• Svenska kyrkans årsbok, 1963 med pastoralkalender och 1978
• Svenska kyrkans prästerskap. porträttgalleri. 1926 och 1939
Brilioth, Yngve: Svenska kyrkans historia. 2 bandet. Den senare medeltiden 1274-1521. 1941.810s

Annat prästerligt

Hildebrand, A: Svenskt porträttgalleri X. Med biografiska uppgifter
Konsistorium och och ordinarie innhafvare af prästerlig tjänst...
...i Göteborgs stift, Kalmar stift och Karlstads stift. Häften 8, 9 och 10 [1907 - 46s]
...i Hernösands stift, Luleå stift och Visby stift. Häften 11, 12 och 13 [1909 - 50s]
...i Linköpings ärkestift. Häfte 2 [1901 - 94s]
...i Lunds stift. Häfte 7 [1897 - 70s]
...i Skara stift. Häfte 3 [1897 - 61s]
...i Strängnäs stift. Häfte 4 [1906 - 50s]
...i Uppsala ärkestift med Stockholms stads prästerskap. Häfte 1 [1901 - 94s]
...i Västerås stift.Häfte 5 [1899 - 48s]
...i Växsjö stift. Häfte 6 [1900 - 51s]
• Svenska kyrkomusici. Biografisk uppslagsbok 1936. 506s

Berggren, J A: Matrikel öfver ordinar. Tjensteman vid församlingarne och läroverken i Sverige och Norrige. 1826. 318s

Lundberg T: Till Ansgarminnet. Tvenne kulturhistoriska studier. [1930-64s]
Göransson, N: Sancta Cecilias tjänare i Linköping. 1983. 76s

Englund, D & Hedberg, G & Melander, O: Biografiskt album för svenska Missionsförbundet. 1978 och 1970
Löfström, I & Nivenius, O & Wollter, M: Bland gåvor månghanda. En minnesbok om Albert Lysander


Hallberg, H.E:Gamla prästhem I-II Minnen från gamla skånska prästhem. 1924. 239s
Meurling E:Gamla prästhem III Minnen i Linköpings stift. 1926. 232s
Herrlin, G:Gamla prästhem IV -VI. Minnen från gamla blekingska prästhem.1927. 223s

Jäder, Karl: Svenska folkrörelser. 1937 1096
Eriksson, J.M: Metodismen i Sverige. En historisk-biografisk framställning af metodistkyrkans verksamhet i vårt land. 1895. 428s
• Övervinnarna (Om Frälsninsarmén). 1988. 91s
Nedergard, P: 100 danske prästsläkter, en lille släkthandbog opstillet i uddrag af stamtavler. 1934. 99s Hz