Arkivväsen.

 

Allmänt:

Nilsson, Nils. Arkivkunskap. Andra tryckningen. Studentlitteratur. Malmö. 1974. 218 sid.

Samhällets arkivproblem. En rapport från en översynsutredning. DsU 1981:21. Stockholm 1982. 163 sid.

Lindén, Birger. Kommunala arkiv och deras vård. Stockholm 1934. 160 sid.

Berg, Lars Otto och Cavallie, James m.fl.: Arkivvetenskapliga studier. Sjätte samlingen. Stockholm 1987. 404 sid.

Arkiv, samhälle och forskning. Svenska Arkivsamfundets Skriftserie.

Nr 4. 1958. Nr 6. 1961. Nr 6. 1961. Nr 7. 1962. Nr 8. 1965. Nr 9. 1966. Nr 10. 1968. Nr 11. 1969. Nr 12. 1970. Nr 13. 1971. Nr 14. 1972. Nr 15. 1973. Nr 16. 1974. Nr 17. 1975. Nr 18. 1976. Nr 19. 1977. Nr 20. 1978. Nr 21. 1979. Nr 22. 1980. Nr 23. (Svensk Arkivbibliografi 1960-1979). 1981. Nr 24. 1982. Nr 25. 1983. Nr 26. 1984. Nr 27. 1985. Nr 28. 1986. Nr 29. 1987. Nr 30. 1988. Nr 32. 1989.

Riksarkivet:

Meddelanden från Svenska Riks-archivet.

Första bandet 1875-1879.
Andra bandet 1880-1884.
Tredje bandet 1885-1890.
Fjärde bandet 1891-1896.
Femte bandet1896-1900.

Meddelanden från Svenska Riksarkivet.

Band 1-6. (Hildebrand, Emil.) Ser. 1.

Tarkiainen, Kari (red): Meddelanden från Svenska Riksarkivet för åren 1976-1977. Riksarkivet. Stockholm 1980. 142 sid.

Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven:

1996. Arv och anor. 299 sid.
1997. Grannar emellan.
311 sid.
1998. Krig och fred i källorna.
303 sid.
1999. Skuggsidor. Sjukdom, nöd och utanförskap i arkiven.
  302 sid.

Abukhanfusa, Kerstin (red): Mare Nostrum. Om Westfaliska freden och Östersjön som ett svenskt maktcentrum. Skrifter utgivna av Riksarkivet 13. Stockholm 1999. 272 sid.

Jägerskiöld, Olof: Riksarkivet 1618-1968. Från Slottsbacken till Fyrverkarbacken. Stockholm 1968. 75 sid.

Riksarkivets beståndsöversikter:

Del 1: Medeltiden. Kungl. Maj:ts kansli. Utrikesförvaltningen. Band 1-2. James Cavallie och Jan Lindroth. Stockholm 1996. 754 sid.

Del 2: Riksdagen och dess verk. Allmänna kyrkomötet. Folke Ludwigs.   Stockholm 1998. 243 sid.

Del 3: Kommittéarkiv. Helmut Backhaus, James Cavallie och Lars Wickström. Stockholm 1993. 552 sid.

Del 4: Centrala myndigheter och domstolar. Internationella organ. Band 1-2. Bertil Johnsson. Stockholm 1999. 1263 sid.

Kyrkan-lagen-människan. Forskarsymposium kring 1686 års kyrkolag på Hässelby Slott 2-3 september 1986. Riksarkivets rapporter nr 7. Riksarkivet. Stockholm 1986. 83 sid.

Edström, Josef: Arkiven och forskningen. Rapport från riksarkivets arkivseminarium 1978-06-01--02. Stockholm 1978. 135 sid.

Welander, Lars-Olof (red.): Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv 1997. Stockholm 1997. 43 sid.

Welander, Lars-Olof (red.): Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv 1998. Stockholm 1998. 47 sid.

Stockholms stadsarkiv:

Stockholms stads Arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse med bihang. (Innehåller ofta intressanta uppsatser). 1941-1998 med luckor.

Mark, Peeter. Yttergren, Leif: Var bollen rund..? En guide till idrottens källmaterial i Stockholms stadsarkiv. Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 4. Stockholm 1998. 111 sid.

Arkiv och omorganisation. Rapport från Stockholms stads omorganisation 1997. Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 5. Stockholm 1998. 56 sid.

Betts, Marianne: Beslut på hög nivå. Sammanställning av arkiv från kommunala nämnder och styrelser i Stockholm 1863-1986. Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 3. Stockholm 1998. 42 sid.

Krigsarkivet:

Generalstabens krigshistoriska avdelning. Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet. Band III. Stockholm 1923. 158 sid.

Generalstabens krigshistoriska avdelning. Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet. Band IV. Stockholm 1926. 212 sid.

Krigsarkivet. The Royal Military Archives. Stockholm 1984. 32 sid.

Tapsell, Alan: A guide to the materials for Swedish Historica Research in Great Britain. Meddelande från Kungl. Krigsarkivet. Stockholm 1958. 264 sid.

Rosell, Lennart, Wallberg, Evabritta och Åberg, Alf: Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet VI. Stockholm 1973. 158 sid.

Norberg, Erik och Wallberg, Evabritta: Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet VII. Stockholm 1980. 122 sid.

Meddelande från Krigsarkivet VIII. Stockholm. 1981. 135 sid.

Norberg, Erik. Meddelande från Krigsarkivet IX. Stockholm 1982. 284 sid.

Gäfvert, Björn (red): Meddelande från Krigsarkivet XI:1. Beståndsöversikt. Krigsarkivet. Del 1. Band 1. Stockholm 1987. 494 sid.

Gäfvert, Björn (red): Meddelande från Krigsarkivet XI:2. Beståndsöversikt. Krigsarkivet. Del 1. Band 2. Stockholm 1987. 231 sid.

Övriga arkiv:

Arkiv i Karlstad 1980. Föreningen Värmlandsarkiv. Folkrörelsernas arkiv för Värmland. Karlstads stadsarkiv. Landstingsarkivet mfl. Karlstad. 1980. 165 sid.

Lundwall, Sten. Nordiska Museets arkiv. 1965. 30 sid.

Clemensson, Per. Losman, Beata m.fl.: Arkiv i väst 1. Från Adelsbrev till Automobil. Skrift utgiven till landsarkivets i Göteborg jubileum 1986. 189 sid.

Wibling, Jöran, Blomkvist, Nils m fl: Arkiv i Norrland.

Första häftet. Härnösand 1976. 43 sid.
Andra häftet. Härnösand 1979. 60 sid.
Tredje häftet. Landsarkivets källor om norra Ångermanland. Härnösand 1982. 102 sid.
Femte häftet. Landsarkivets registreringsbas i Ramsele 1978-1984. Härnösand 1984. 155 sid.

Persson, Roland, Westling, Claes och Wisén, Gunnel: Landsarkivet i Vadstena 1899-1999. Vadstena 1999. 155 sid.

Lext, Gösta: Inventeringen av enskilda arkiv i Västsverige. Preliminär översiktsförteckning. 1959. 198 sid.

Perspektiv på tjänstemän. Årsbok 1988. Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum. Stockholm 1988. 79 sid.