Historia och kulturhistoria

 

Almquist, Jan Eric: Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611). Stockholm 1960, 474 s. Inb.

Carlsson, Sten: Bonde-Präst-Ämbetsman. Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar. Stockholm 1962, 164 s. Hft.

Tunberg, Sven: Svenska medeltidsregester 1434-1441. 1937, 617 s. Hft.

Arvid Lindmans dagboksanteckningar. Utg Nils F Holm. Stockholm 1972. 280 s. Inb.

Jonson, Klas: Glömda segrare: öden och äventyr i västra Sverige. 1943, 245 s. Inb.

Femtio år: Till minne av det gångna halvseklet. Stockholm 1934, 237 s. Inb.

Ljungström, Jan, G. Skarprättare, bödel och mästerman. Stockholm 1996, 154 s. Inb.

Carl Johans-förbundets handlingar för åren
1958-1963, 1976-1980, 1981-1984, 1985-1988. Hft.

Nils Reuterholms journal. Utg Sten Landahl. Stockholm 1957. 166 s. Hft.

Eneroth, Hjalmar: Furstar, fröknar och riddersmän i svensk renässans. Stockholm 1924, 287 s. Hft.

Carlsson, Sten: Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället. Uppsala 1977. 141 s. Hft.

Carlsson, Sten: Svensk ståndscirkulation 1680-1950. Uppsala 1950, 174 s. Hft.

Snille och Smak. Svenska akademiens handlingar: Ifrån år 1886. Stockholm 1896, 335 s. Hft.

Löfström, Karl: Karl Johans Pommerska donationer. Stockholm 1943, 121 s. Hft.

Söderlund, Ernst: Benckerts testamente. Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Stockholm 1976, 134 s. Hft.

Lindbergh, Nils: Normander, langobarder och påvar. Stockholm 1992, 78 s. Hft.

Svalenius, Ivan: Rikskansliet i Sverige 1560-1592. Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, Stockholm 1991, 290 s. Hft.

Munthe, Arne: Studier i drottning Kristinas och reduktionens historia. Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet, Stockholm 1971, 452 s. Hft.

Andersson, Ingrid: Kulturarvet, rapport 1: Foto i Dalarna. Inventering av fotografiskt material. Falun 1977, 176 s. Hft.

Hermansson, Rune: Kulturarvet, rapport 2: Behandling av museiföremål. (1978) 28 s. Hft.

Hermansson, Rune: Kulturarvet, rapport 4: Utveckling av behandlingsmetoder för kulturhistoriskt material. Falun 1979, 17 s. Hft.

Hermansson, Rune: Kulturarvet, rapport 5: REFORM, REtrieval system FOR Muuseums. Falun 1983, 17 s. Hft.

Michanek, Germund: Svenska akademien i skämtbilder. En krönika från Oscar II:s tid. 1986, 159 s. Inb.

Enström, Per Vilhelm: Mitt i Sverige. Anteckningar rörande ståndspersoner och menig allmoge ur kyrko- och domböcker mellan åren 1647 och 1811. Stockholm 1936, 338 s. Inb.

Malmberg, Bo: Kronotorpens folk. Stockholm 1975, 268 s. Inb.

Aurelius, Thomas: Gårdens och hembygdens historia.Del 1: Praktisk vägledning för självstudier och egen forskning. Forntid, medeltid och 1500-tal. 1987, 29 s. Hft.

Aurelius, Thomas: Gårdens och hembygdens historia. Del 2: Praktisk vägledning för självstudier och egen forskning.Från 1600-talet till våra dagar. Uppsala, 1987, 39 s. Hft.

Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda. SOU 1979:17. 1979, 180 s. Hft.

Gustavsson, Anders: En källkritisk granskning av folklivsuppteckningar. Lund 1975, 40 s. Hft.

Svensk kulturminnesvård. Ett 300 årsminne. En redogörelse för Riksantikvarieämbetets trehundraåriga tillvaro - en skildring av våra fasta kulturminnesmärken - och en vädjan om bistånd för fortsatt kulturminnesvård, Stockholm 1930, 75 s. Hft.

Bäck, Kalle(m.fl.): Skog och brännvin. Studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet. 1984, 385 s. Hft.

Carlsson, Lizzie: " Jag giver dig min dotter". Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia, I. Stockholm 1965, 325 s. Hft.

Byggnadsminnen 1978-1988: Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960. 1989, 450 s. Inb.

Erixon, Sigurd (m.fl.): Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. Band 1-4. Stockholm 1946. Inb.

Fries, Ellen: Teckningar ur svenska adelns familelif i gamla tider. Stockholm 1901, 219 s. Inb.

Rehnberg, Mats: Folkdiktningen om Vällingklockorna. 17 s. Hft.

Hagelin, Gösta: Fädernas kyrka. Tidsbilder från svenskt 1700-tal. 1967, 159 s. Hft.

Garnert, Jan: Kulturhistoria för släktforskare. Vägledning till arkiv och litteratur, museer och hembygdsgårdar. Västerås 1982, 208 s. Hft.

Hvarfner, Harald: Museer och arkiv: med systematiskt insamlat material belysande svensk kulturhistoria. 1959, 180 s. Hft.

Hamilton, Henning (m. fl.): Byakistan: Berättelser och bilder om den egna bygden nedtecknade och samlade av deltagarna i studiearbetet SKOGSBYGD 1969/71, 259 s. Inb.

Bevara dina bilder: Handledning för föreningsfolk. 48 s. Hft.

Heurling, Bo (red): Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk. Stockholm 1981, 176 s. Hft.

Ljung , Sven: Hembygdsforskaren och de offentliga arkiven. 1965, 157 s. Hft.

Bygdesägen och gårdsarkiv. Stockholm 1947, 112 s. Hft.

Forssberg, Einar: Svenska kulturforskare. Förteckning upprättad av Einar Forssberg, Stockholm 1921, 128 s. Hft.

Hobroh, G: Med folket i arbete och fest. En studie över allmogens arbetsfester med särskild hänsyn till sydsvenska förhållanden. Lund 1939, 188 s. Hft.

Johansson, K. H.: Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862. Studier särskilt med hänsyn till Linköpings stift. Lund 1937, 375 s. Hft.

Ejdestam, J (m.fl.): Bilder ur lanthandelns historia. Västerås 1965, 437 s. Hft.

Allard Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg, Tomas Förlag , 1959, 285 s. Hft.

Goldkuhl, Carola: Röster som tystnat. Släkt- och kulturhistoriska minnen. Stockholm 1953, 163 s. Hft.

Svanström, Gustava: Ringar på vattnet: Norrländska, Norska och Danska minnen. Stockholm 1933, 223 s. Hft.

Hjärne, Erland: Från Vasatiden till Frihetstiden. Några drag ur den svenska konstitutionalismens historia. Uppsala 1929, 245 s. Hft.

Wahlström, Lydia: Gustavianska studier. Historiska utkast från tidevarvet 1772-1809. 1914, 320 s. Hft.