Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Utförlig förteckning som innehåller alla GFs släktböcker (svenska, norska, danska, finska inkl. Hintze) finns numera bara på medlemssidorna.

Släktutredningar som handlar om en enda släkt med i huvudsak ett enda släktnamn kallas släktmonografier eller agnatiska släkttavlor.

Om författaren har följt ättlingar till en anfader på både mans- och kvinnolinjer kallas det ett ättlingaverk eller en kognatisk släkttavla.

Om författaren har redovisat anor i uppstigande led från sig själv eller t ex sina barn kallas det ett antavleverk.

Det finns också olika kombinationer, t ex att författaren utreder en grupp släkter som har koppling till den egna antavlan, t ex fäderne, möderne och kanske farmors och mormors släkter, antingen agnatiskt (bara på manslinjer) eller kognatiskt (alla linjer).

Det är inte alltid som ryggtiteln klart anger vilken typ av släktutredning det är frågan om. Eftersom antavlor och ättlingaverk kan innehålla uppgifter om större eller mindre delar av många släkter blir det svårt att gissa sig till vad man kan hitta i böckerna. En fullständig redovisning av innehållet i sådana utredningar tar tid att göra, men en del finns i Släktnamnsarkivet.

En del böcker och manuskript är av antavlekaraktär, och kan då innehålla notiser om delar av ett stort antal släkter. Andra behandlar en namngiven släkt med "sidogrenar", dvs mer eller mindre utförligt behandlade grenar av andra släkter. Mellanformer är också vanliga, t ex av typen "anor och ättlingar till X och Y", eller "släkten Z samt några befryndade släkter". En del böcker och manuskript kan innehålla gårdsgenealogier där flera släkter som bebott samma gård behandlas.

Till några (men än så länge långt ifrån alla) böcker och manuskript har vi noterat släktnamn som behandlas utan att det framgår av verkets titel. Vi har gått igenom personregistret (där sådant finns) och noterat släktnamn som förekommer ofta, i regel mer än tre gånger. Därmed är det sannolikt att dessa släktnamn inte bara avser enstaka individer, utan släkter som behandlas i åtminstone ett par led. Son-namn och patronymika har av praktiska skäl uteslutits.

I framtiden är det tänkt att personregister och innehållsförteckningar ska scannas och läggas som sökbara filer på webbsidorna. Det tar dock tid att genomföra det. Redan nu är det dock möjligt att söka efter böcker som innehåller ett visst släktnamn genom funktionen Söka i register. Om man söker efter en släktbok som man vet (eller tror) existerar kan man söka i hyllorna med hjälp av alfabetet ovan.