Adelns ättartavlor

Loggan från www.riddarhuset.se

 

På det svenska Riddarhuset förs sedan 1700-talet stamtavlor över de ätter som tillhör adeln. Dessa stamtavlor har flera gånger givits ut i tryckt form som ättartavlor och omfattar då i princip alla släktmedlemmar, levande som döda. Dessutom utges adelskalendrar, som är presenskalendrar dvs de upptar bara levande personer för aktuellt år (och översiktlig information som visar släktsambanden).

- Elgenstierna, Gustaf:
Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser
.
Utgiven 1925-1936 i nio band, vardera på 700-800 sidor.

Innehåller svenska levande och utslocknade adelsätter som introducerats på Riddarhuset (jämför ointroducerad adel). Släkterna presenteras i tabellform med grafiska översikter. Med utförliga data och många källhänvisningar.

I del IX finns tillägg och rättelser som bör observeras. Rättelser och kompletteringar har också införts i Svenskt biografiskt Lexikon, Personhistorisk Tidskrift och Släkt och Hävd.

Personregistret är på 470 sidor och upptar många ofrälse personer (ingifta med föräldrar). Registret är enligt Hildebrand "den svenska litteraturens största och av vikt för all historisk och personhistorisk forskning".

Elgenstierna är den senaste av flera editioner av Riddarhusets ättartavlor och den mest källkritiska (trots åtskilliga brister). I stor utstäckning är föregångarna därmed inaktuella.

En faksimilutgåva av verket utgavs 1999 av Sveriges Släktforskarförbund.

Riddarhuset har (1999) digitaliserat arbetet med ättartavlorna och fört in rättelser och kompletteringar i datafilerna, som säkerhetskopieras till CD-ROM. Utredning pågår om principer "som gör materialet tillgängligt för medlemmar och forskare" (Arte & Marte 1999). Publicering på www är dock inte aktuell.


- Verket Äldre svenska frälsesläkter som utges av Riddarhuset upptar sådana släkter som dog ut innan Riddarhuset inrättats 1626, och därför inte finns med bland de introducerade ätterna.

Ett komplement till Elgenstiernas ättartavlor, utgivet 1992 av Riddarhusdirektionen, är häftet:
- Nyintroducerade svenska adelsätter

Red. Marianne Hagson.
Sex stamtavlor. Namnregister saknas.
Behandlar adliga ätterna:
von Braun (introd.1967)
Carpelan (ny gren 1983)
Gentzschein (introd. 1967)
Gyllenskepp (utslocknad men återinförd)
von Rosen af Kardina (introd. 1971)
von Samson-Himmelstjerna (introd 1974).


.... Föregångare till Elgenstiernas ättartavlor

- Anrep, G: Svenska adelns ättar-taflor (1858-1864)
Utkom 1858-1864 i fyra band (åtta volymer I:1-IV:2).

"I huvudsak ett avtryck av Riddarhusets dåvarande genealogier med alla de fel och brister som ännu vidlådde dessa " (Hildebrand).
- GF:s exemplar är interfolierat och försett med många tillägg och rättelser.

- Ett släktnamnsregister, utgivet 1888 av O. Bergström, finns i ett separat häfte (73 sidor).
Wrangel, F U och Bergström, O: Svenska adelns ättar-taflor ifrån år 1857 (1894-1900)
Utkom 1897 och 1900. Med supplement (i del II) för tiden till år 1900 samt personregister. 1835s.

"(Riddarhuset hade) redan 1872 igångsatt en revidering av adelsgenealogierna, särskilt deras äldre delar, ett gransknings- och kompletteringsarbete, som tog allt större fart och blev alltmer vidgat och grundat också på primärt historiskt källmaterial, särskilt kyrko- och domböcker. Ett första resultat av detta revideringsarbete blev synligt i de av F.U. Wrangel och skriftställaren kapten Otto Bergström (1850-1915) utarbetade Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 (2 bd, 1897-1900), som visserligen i huvudsak voro ett kompletteringsarbete, men samtidigt medtog kritiska notiser rörande ätternas ursprung." (Hildebrand)


En motsvarighet till dessa för icke introducerad adel är:

- Schlegel, B. och Klingspor, C A: Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor .

Utkom 1875.

"Principiellt ... ett försök att tillämpa mer kritiska metoder än som skett i riddarhusgenealogierna" (Hildebrand).

Ett namnregister till Schlegel & Klingspor (285 s, inbundna genomslagskopior, maskinskrift) finns hos GF.

Uppgifter om riddarhusgenealogiernas tillkomst- och förhistoria finns i

- Wernstedt, F: Riddarhusets stamtavlor. Historik,  läge, önskemål. Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen nr 2 (1946).


Se även.......

Finland:

- Wasastjerna, O:
Ättar-taflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln
del I   A-K   [1879]
del II   L-Ö   [1880]

- Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden (1909)

-Tor Carpelan:
Ättartavlor register
Ättartavlor II: A-G [1954]
Ättartavlor III: H-R [1958]
Ättartavlor IV: S-Ö [1965]

Gentes Finlandiae I till VIII
Finlands Riddarhusets och Finlands Adelsförbundets skriftserie, med adlig släkt- och kulturhistoria som ämneskrets.
Den första volymen utkom 1966.

Yrjö Blomstedt:
-Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna
Ur serien:Genealogiska samfundets i Finland skrifter XXIII

Upp


Tillbaka