Dödsnotiser Stockholms Weckoblad 1745-1776

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

Närmare 23 000 dödsnotiser i Stockholms Weckoblad publicerade åren 1745-1764 finns nu sökbara i ett sökprogram på medlemssidorna. Fortsatt indexering pågår.

I Genealogiska Föreningens arkiv finns ett handskrivet register över alla dödsnotiser i Stockholms Weckoblad 1745 – 1776. Registret omfattar ca 40 000 poster. Föreningen har nu påbörjat en indexering av registret så att det på medlemssidorna blir sökbart i en databas. Vi har inledningsvis publicerat 22 970 notiser som omfattar de tjugo åren 1745 – 1764. Resten av materialet kommer att publiceras successivt.

Det digitala registret är sökbart på namn, titel, död före (datum), dödsförsamling och tidningsnummer.

Namnen i registret är bokstavstroget stavade så som de stavats i tidningen. Men tänk på att stavningen varierade högst betydligt på den här tiden. Använd din fantasi när du söker i databasen. Titlarna däremot är normerade så att de ska vara lätt att söka på. I många fall anges inte hustruns namn, då behöver du söka på mannens namn och titel för att hitta uppgifter om hustrun. I kolumnen ”Död anhörig” framgår vilken närstående person (med eller utan förnamn) som är död.

I varje nummer av tidningen redovisas de dödsfall som har skett under föregående vecka. Vid kontroll i Stockholms dödböcker ser man att dödsfallet mycket väl ändå kan ha inträffat veckor eller månader dessförinnan. Kolumnen ”Död före” är hämtat från det intervall i tidningen när dödsfallet är anmält. Kontrollera alltid (där så är möjligt) uppgifter om dödsfallet med dödböckerna!

Vilket nummer av Stockholms Weckoblad (SWB nr) som uppgifterna är hämtade från anges för att underlätta för den som vill ta fram originalet på Kungl. Biblioteket.

Bild av första sidan av Politie och Commercie tidningar den 8 november 1760

Originaltidningarna finns inskannade på Kungl. Biblioteket och kan sökas här. Även Stockholmskällan har publicerat vissa år av tidningen – 1760, 1761, 1762, 1766 och 1770. Du kan se dem här.

Stockholms Weckoblad kom ut mellan åren 1745 och 1779. Tidningen bestod av två delar: ”Lärda saker och rön” samt ”Politie och Commercie tidningar”. I den förra kunde man läsa om sjukdomar, nya vetenskapliga rön, meteorologiska observationer och insändare. ”Politie och Commercie tidningar” innehöll exempelvis officiella kungörelser, affärsnyheter, vilka besökare som anlänt till Stockholm, hur många barn som fötts under perioden och vilka personer som hade avlidit.

Tidningsutbudet i Stockholm var ganska stort på den här tiden, exempelvis utkom år 1770 28 olika periodiska skrifter i huvudstaden. Den största nyhetstidningen var Inrikes Tidningar (”Postgumman”). Det var i en kamp mot denna som tidningsutgivaren Peter Momma valde att starta ”Stockholms Wecko-blad”.