Enskilda arkiv

Med termen enskilda arkiv avses normalt sett arkiv som tillkommit utanför myndighetssfären. Här använder vi termen enskilda arkiv för arkiv som inte tillkommit inom ramen för GFs verksamhet. De har istället skapats av enskilda personer eller organisationer och sedan donerats till GF. De består av drygt 100 olika arkiv omfattande cirka 95 hyllmeter. 

Tidigare har enskilda arkiv inte ordnats även om de i viss utsträckning har förtecknats. Listan nedan upptar de enskilda samlingar som identifierades vid en inventering av samlingarna 2016. Ordnande och förtecknande av dessa  samlingar är ett pågående arbete. Enskilda samlingar som nu inkommer ordnas och förtecknas löpande.

När ett arkiv ordnats och förtecknats får arkivet ett löpnummer som anger dess placering i GFs lokal. Där förvaras de i ett rullhyllesystem i nummerordning. Rullhyllesystemets gavlar informerar om vilka nummer som finns i respektive hylla med start  i rullhylla 16 (längst till höger). Där framgår också om det finns material i folioformat. Arkivboxar i folioformat förvaras alltid högst upp på respektive hylla.

Den arkivförteckning som upprättats vid ordnande och förtecknande är tillgänglig i form av en PDF-fil med länk från arkivnamnet i listan nedan. En kortfattad beskrivning av arkivet baserad på arkivförteckningen tillförs då också listan nedan.  Där framgår också om arkivet har en digital del. För tillgång till detta kontakta personalen.

 • Adelborgs klippsamling ”Kända döda”
 • af Klerckers ättartavlor
 • Afzelius samling av Elis Erlandsson
 • Alexander Hultings antavla
 • Alexander Kallas genealogiska samling
 • Alfred och Rolf Dufwas klippsamling  (22)
  • Nekrologer från dagspressen samlade av Alfred W Dufwa (1867–1926) och hans son Rolf Dufwa (1894–1990). Om Dufwa se Svenska släktkalendern. Samlingen består av sex klippböcker daterade 1913–1923. Samlingen överlämnades 2012 till GF.
  • Samlingen förvaras i fyra arkivboxar format A4.
 • Aminoff
 • AnnaLisa Schedins samling
 • Areen
 • Areschoug samling
 • Arvid Lundbäcks samling
 • Avskriftssamling (12)
  • Samlingen är anonym och det är inte känt när den kom till GF. Den innehåller (huvudsakligen maskinskrivna) avskrifter av källor ordnade efter ämnesområden.
  • Samlingen förvaras i två arkivboxar format A4.
 • Barck
 • Baumannska arvet (samling)
 • Bengt Stellan Holmgrens samling
 • Betty Rambergs klippsamling
 • Birath
 • Björkmanska släktarkivet
 • Bruhn
 • Börje Furtenbachs samling soldatnamn
 • Carl Kjellbergs underlag till släktforskarantologi
 • Carl Szabads forskningsarkiv (28)
  • Carl Szabad (1947–2015) var till utbildningen ingenjör men det var som släktforskare han märkte sig för eftervärlden. Han var många år anställd i Sveriges släktforskarförbund och var föreningsarkiv i framförallt (dåvarande) StorStockholms Genealogiska föreningen, där han under många år var verksam som kassör. I sin personliga släktforskning hade Carl sitt fokus på sin mödernesläkt från Resele i Ångermanland men han ägnade också uppmärksamhet på sin fädernesläkt i från Rumänien.
  • Carl stora bidrag till svensk släktforskning skedde genom att han kom att initiera och förverkliga den idag oumbärliga databasen Sveriges Dödbok samt de efterföljande databaserna Sveriges Befolkning, redaktörskapet för 2008 utgivna »Supplementband till Gustafs Elgenstiernas ättartavlor«samt supplementbandet med rättelser och kompletteringar till Bygdéns herdaminne över Härnösands stift från 2004.
  • Carl Szabad erhöll 2013 Sveriges släktforskarförbunds främsta utmärkelse Victor Örnbergs hederspris.
  • Samlingen innehåller bland annat Carl brevkorrespondens främst under 1980-talet, hans Tidemann-forskning med material från Isa Kilsbo, ett stort forskningsutbyte med Ingegärd Troedsson om Ångermanland, underlag för hans supplement till Elgenstierna och Bygden samt material till hans aldrig utgivna Ångermanländska diplomatarium. Här finns även en rad sockensammanställningar baserade på Ångermanländska skattelängder under 1500- och 1600-tal samt material om präster i från Trögd och Fjärdhundra. Här finns även tidigt material dokumenterat på papper från Carls egen svenska släktforskning samt material om hans fädernesläkt från Rumänien. 
  • Det Resele-material som kom till GF har i enlighet med Carls testamente överlämnats till Resele hembygdsförening (för innehållet se bilagan i arkivförteckningen).
 • C. A. Mebius forskningsarkiv (14)
  • Det finns ingen information om när detta arkiv kommit till GF. Med anledning av hur arkivhandlingar har daterats bör det ha varit tidigast under 1970-talet. Upphovsmannen var Claes Albert Mebius (1853–1947). Samlingen innehåller stamtavlor för ett stort antal släkter med namnet Schröder, anteckningsböcker samt personregister.
  • Samlingen förvaras i fyra arkivboxar format A4.
 • Christoffer von Warnstedts samling
 • Claes Wenells släktforskningsarkiv (25)
  • Rektor Claes Schemlein-Wenell (1934–2017), Malmö, var medlem i GF 1978–2017 men främst aktiv i Malmö släktforskarförening (MSFF). Han var särskilt intresserad av hammarsmedssläkten Tiderman från Närke från vilken han hade anor på sin mors sida. Denna del av hans material har av MSFF överlämnats till Örebro stadsarkiv där den har signum Hammarsmedsläkten Tiderman (PS:293).
  • Samlingen överlämnades genom MSFF av hans hustru 2018. Från samlingen har till GFs bibliotek överförts sammanställningen »Släkten Westberg från Westergarn, Gotland« av Lennart Westberg, 1990.
  • Samlingen omfattar två arkivboxar i format A4 som främst handlar om släkterna Westberg, Axell och Neuendorff. Digitalt material saknas.
 • Collbergska samlingen (Gotlandssläkter, Antavlor Gotland)
 • Curt Hauffmans samling (16)
  • Curt Hauffman (1927–2018) var civilingeniör, officer samt släkt- och lokalhistoriker.  Han blev medlem i GF 1951 med medlemsnummer 737. Han publicerade ett flertal arbeten, bland annat i SoH, om hattmakare i Stockholm. Samlingen överlämnades av Curt Hauffman till GF 12 december 2017 strax innan hans bortgång.  Samlingen innehåller material från Hauffmans släktforskning kring sin egen släkt.
  • På Kungliga Biblioteket finns det av Hauffman skapade arkivet »Hattmakarnas låda i Stockholm 1650–1750«. Hauffman har tidigare till GF överlämnat »Hattmakarna i Stockholm«, vilket förvaras i GFs bibliotek.
  • Samlingen förvaras i två arkivboxar format A4.
 • Drakes samling
 • Edsberg
 • Erik Elfströms arkiv
 • Erik Molins samling
 • Fant 1–2
 • Folke Reydes släktarkiv
 • Frömanska samlingen anteckningar
 • Färila-anor = Fredenklo
 • Åkerlunds samling till släktbok utg 1987
 • Genealogisk arkivforskning
 • Genealogisk kuriosa – klippsamling
 • Genealogiska spörsmål i pressen
 • Gunnar Einarssons samling (8)
  • Samlingen kommer från Gunnar Einarsson (1921–2015),  som avled i sitt hem i Lidingö, och utgörs främst av släktforskning som geografiskt är lokaliserad till orter i Värmland, Dalarna och södra Hälsingland där Gunnar och hans hustru Gerd hade sina rötter. I samlingen ingår också fotografier och bandinspelningar.
  • Innan samlingen kom till GF hade ett antal pärmar, fotografier och ljudkassetter som främst berör Söderhamn donerats till föreningen Sandarne Kultur och Fritid.
  • Samlingen förvaras i tre arkivboxar format A4 (numrerade 1–3) och två i format folio (numrerade 5–6) och har dessutom en digital del bestående av material från den nu gallrade volym 4.
 • Guse-samlingen
 • Gustaf von Gerttens samling
 • Hans E Skölds samling (Edam, von Johnston)
 • Hans Gillingstams arkiv
 • Harald Anderssons samling
 • Harald Barnholdts samling
 • Hellströmska samlingen
 • Hiertstedtska samlingen
 • Håtuna-Håbo-Tibble forskargrupps arkiv (20)
  • Arkivet överlämnades till GF som donation från Håtuna-Håbo-Tibble forskargrupp genom Inger Löfstedt 11 november 2021. Arkivet innehåller material från forskargruppens arbete.
  • I samband med donationen överfördes ett antal medföljande böcker till GFs bibliotek. En preliminär indelning och uppmärkning av materialet genomfördes och en preliminär övergripande arkivförteckning upprättades 3 oktober 2023. Slutgiltigt ordnande och förtecknande avslutades 5 december 2023. I samband med den preliminära indelningen avskildes sju arkivkartonger med material med proveniens från landskommuner som senare kom att bilda Upplands-Bro kommun och överfördes till Upplands-Bro kommunarkiv. 
  • Samlingen består av 13 arkivboxar i format A4 och en i format A3.
 • Gottfrid Hintzes samling
 • Gunnar Ringheims klippsamling (23)
  • Samlingen består av personnotiser från Dagen från och med 1 juli 1959 till och med 31 december 1961 samlade av Gunnar Ringheim (1892–1972), Stockholm. Personnotiserna är uppklistrade i elva ringpärmar. Samlingen överlämnades 30 augusti 1974 av Gunnar Ringheims dödsbo genom Ernst Ringheim.
  • Samlingen förvaras i fyra arkivboxar format A4.
 • Hugo Perssons samling
 • Hultengren (docent Landbergs samling)
 • Ingrid Lambys samling (3)
  • Samlingen kommer från Ingrid Lamby och består av släktutredning, bouppteckningsavskrifter och bouppteckninsgregister.
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format A4.
 • Ivan Jäderlunds samling (13)
  • Ivan Valdemar Paulus Jäderlund, född 5 januari 1870 i Valbo församling i Gävleborgs län, död 10 februari 1943 i Glanshammars församling i Örebro län, var en svensk präst och släktforskare och gav ut ett flertal böcker samt författade tidningsartiklar.
  • När detta material kom till GF är inte känt, men det var senast 2014. Det består främst av en handskrift av Ivan Jäderlund som utreder fogden Lars Erikssons ättlingar samt en påbörjad renskrift. Ursprunget till den påbörjade renskriften är inte känt.
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format folio samt är digitaliserad av GF 2014.
 • J. A. Almquists register över sin samling personalverser (19)
  • Johan Axel Almquist (1870–1950) var historiker och arkivarie samt författare till bland annat Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630 samt Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden.
  • Arkivet består av en av Almquist egenhändigt skriven och författad inbunden volym innehållande register över hans samling personalverser. Första bladet är stämplad »Joh. Ax. Almquists Boksamling«. Registret innehåller uppgifter om 3266 personalverser från 1600–tal till 1899. I handskriften uppges att merparten av samlingen inköptes i oordnat skick »i klump efter Bukowskis död och utgjorde hans lager dylikt tryck, som C U Palm då gjorde sig av med. Sannolikt härrörde det mesta från någon leverans under G E Klemmings [1823–1893] tid från K. bibliotekets dubletter.«
 • Jan-Erik Thunvalls släktforskningsanteckningar
 • Jan-Erik Thunwalls samling
 • Julia Lettströms och Bror Hillgrens fotosamling
 • Kerstin och Anders Ahlfords samling (4)
  • Kerstin och Anders Ahlfords har sammanställt berättelser om delar av sin släkt under namnet »Vårt småländska arv – Redogörelse för våra anfäder i släkten Welin-Berger. »Vårt småländska arv« innehåller fem delar varav del 3–5 överlämnats till GF tillsamman med kompletterande material. Del 1–2, som inte överlämnats, består av Kerstin Ahlfords redogörelse för sin uppväxt och de medlemmar i släkten som idag lever och verkar. Släktnamn i samlingen är Ahlström, Assarsson, Berger, Brandel, Dobler, Giers, Lillienberg, Nelander, Orell, Reef, Rönnow, Schütz, Smitt, Welin, Welin-Berger och Wulff. Samtliga överlämnade delar av samlingen finns också som PDF-filer.
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format A4och har dessutom en digital del.
 • Kistner-samlingen
 • Klippbok döda svenskar 1879–1890
 • Klippböcker
 • Klippböcker 2 st oidentifierade
 • Kurt G Trägårdhs släktarkiv (24)
  • Kurt G Trägårdh (1923–2016) var född i Köpenhamn och son till överingenjör Kurt Fredrik Trägårdh och hans maka Margit, född von Heijne. Kurt G Trägårdh var major i flygvapnets reserv och vissångare, boende i Stockholm och släktforskade på fritiden under hela sitt vuxna liv sedan 1961. Han har kartlagt släkten Trägårdhs alla grenar ner till skeppshövitsmannen Jacob Traegaardt, född troligen ca 1550 i Köpenhamn. De dominerande släktgrenarna är Köpenhamnsgrenen och Skånegrenen, som är befryndade på mödernet. Kurt Trägårdh har även funnit emigranter som bildat grenar i både Australien (från Skånegrenen) och Sydafrika (från Köpenhamnsgrenen). Kurt tillhörde själv Köpenhamnsgrenen. Han bildade den Trägårdhska släktföreningen 1963, där han var sekreterare under många år. Föreningen är vilande sedan 2005.
  • Samlingen skänktes i januari 2021 av Kurts dotter Gunilla Trägårdh Belin samt har ordnats och förtecknats av Madeleine Trägårdh Cæsar, brorsdotter till Kurt.
  • I Kurt G Trägårdhs släktarkiv finns både Kurts och tidigare generationers släktutredningar, släktanteckningar och bildarkiv. Hans tryckta släktböcker finns i Genealogiska Föreningens bibliotek. Släktanteckningar, dokument och brev som kopplas till enskilda personer har sorterats enligt den tabellnumrering som finns i de två publicerade skrifterna om släkten Trägårdh i Skåne respektive Köpenhamn. Korrespondensen är sorterad kronologiskt.
  • Samlingen förvaras i 17 arkivboxar format A4.
 • Landegren
 • Levälä-släkten (26)
  • Samlingen har kommit till GF vid en okänd tidpunkt och har okänd proveniens. Den består av material främst om Levälä-släkten samt om Levälä släktförening. I samlingen finns också utredningar om släkterna Kerrman, Högbacka-släkten mm utförda av W. Beckman. Samlingen förvaras i en arkivbox i format A4 och saknar digitalt material.
 • Mannerborgska samlingen
 • Margreta Jacobs samling (11)
  • Margareta Jacobs (född Norberg) var född i Stockholm och gift med den amerikanske ingenjören Kenneth Jacobs. Hon var till pensioneringen bibliotekarie och arbetade på Library of Congress, Washington DC. Margareta Jacobs hade inga barn. Hon var medlem i GF och kom ihåg föreningen i sitt testamente. Samlingen kom förmodligen till GF 2009.
  • Samlingens huvuddel är två antavlor för Margareta Jacobs föräldrar. Denna del innehåller såväl antavlor, ansedlar som korrespondens. I pappans antavla förekommer namnet ”Elsvik” och det finns en fascikel med material om personer med detta namn. Dessutom övrig korrespondens. Den återstående delen av samlingen består av fotografier. Dessa fotografier ligger i fyra fasciklar vilket motsvarar de kuvert/mappar i vilka de först sparades. ”Fotografier 2” låg i ett kuvert med den tryckta texten ”Nationalinsamlingen för olympiska spelen 1916”.
  • Samlingen förvaras i tre arkivboxar format A4 och en i format folio och har dessutom en digital del.
 • Marstätt-släkten
 • Milde, Melén (Bertha Levins samling)
 • Militaria
 • Möllerberg
 • Nils Lindberghs samling.
 • Nils Olof Hagbergs samling -Hagberg och Camp
 • Nordwalls samling
 • Nylén/Frestare
 • Nyströmers samling anteckningar
 • Odelbergs samling
 • Olof N Larssons i Vaplan samling
 • Per Sondéns samling (13)
  • Per Sondén (1856–1955) disputerade i historia 1884. Han blev senare förste arkivarie vid Riksarkivet där han pensionerades 1920.  Hösten 1933 var han en av undertecknarna till det upprop som föregick Genealogiska Föreningens bildande och blev GFs förste hedersmedlem. Samlingen överlämnades 1991 av Jan Liedgren vars svärmor var brorsbarn till Per Sondén.
  • Samlingen innehåller koncept och brev från den process som ledde till GF:s grundande. Samlingen innehåller också material kring Föreningen för svensk släktforskning.
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format folio.
 • Pertti Ebelings antavla (21)
  • Utgörs av Pertti Einar Johannes Ebelings (1953–2019) egenhändigt upprättade antavla. Det är inte dokumenterat när antavlan inlämnades till GF, men antavlan i den form den föreligger upprättades av Ebeling 24 oktober 1990. Antavlan innehåller ett antal tyska linjer: (i) rysk-tyska familjen Peltzer som går tillbaka till kopparmästare i Aachen, (ii) anor i Böckeberg och Stadthagen, (iii) Boizenburg och (iv) flera anlinjer i Baltikum. En något längre beskrivning över dessa anlinjer finns på tyska på antavlans första sida. 
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format A4 och har dessutom en digital del.
 • Planting-Gyllenbågas samling
 • Plate-samlingen
 • Pontus Möllers klippsamling om släktforskning och släktforskarrörelsen
 • Pontus Möllers samling
 • Reichs fotosamling
 • Roland Harryssons forskningsarkiv (30)
  • Arkivet består av Roland Harryssons (1927–2020) släktforskning med resultat främst från västra Sverige och Norge varifrån hustrun Solveig Christiansen kom. Arkivet skänktes av sonen Peter Harrysson till GF efter faderns död.
  • Samlingen består av ett antal inledande akter med personregister efter aktnummer
   respektive personnamn, en antavla för Roland Harryssons samt en utskrift av samtliga personakter. Dessutom finns ett antal an- och stamtavlor med oklar proveniens. Merparten av samlingen består dock av personakter för enskilda personer med »ansedlar« men dessutom med personligt innehåll som fotografier och viss korrespondens. En egenhet i samlingen är att varje ingående person redovisas efter aktnummer men oavsett om personen är en ana till Roland Harrysson eller inte kallas personen »ana«.
  • Samlingen består åtta arkivboxar i format A4. Till samlingen finns ett digitalt material bestående av backuper av Disgen-databaser, fotografier, texter, intervjuer mm.
 • Rosvall
 • Roupe
 • Rudolf Simonis samling
 • Rune Norbergs samling (10)
  • Rune Norberg (1906–1977) föddes i Tjällmo. Föräldrarna var organisten och folkskolläraren där Einar Elias Sixten Norberg (1879–1928) och Viktoria Charlotta Elisabeth Nilsson (1882–1958). Han döptes av farfadern kyrkoherden i Sparrsätra Anders Johan Norberg (1843–1914).
  • Rune Norbergs bibliografi omfattar 259 poster mellan åren 1925 och 1977. Norberg var fil. lic. vid Uppsala universitet (nordisk och jämförande fornkunskap), 1931–1936 amanuens vid RAÄ, 1936–1937 samt 1939–1940 kulturhistorisk kontrollant vid utgrävningen av Kronobergs slottsruin, 1938 Humboldt-stipendiat i Tyskland samt ägnade sig från 1942 åt inventering av kyrkor inom ramen för projektet ”Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium” (ISSN 0284–1894).
  • Samlingen innehåller två distinkta delar. Den första är brev och handlingar som kommer från Rune Norgren personligen. Bland dessa inkluderas även handlingar, främst skrivna predikningar, från hans farfar Anders Norgren. Här finns också en samling fotografier från Frösunda prästgård föreställande kyrkoherden Carl Mauritz Anjou (1849–1911). Sambandet mellan Anjou och Norberg är inte klarlagt. Den andra delen innehåller handlingar från Norbergs professionella verksamhet och
   förvaras i volymerna 2–3. Inriktningen på detta material är konsthistoria med fokus på kyrkokonst och utsmyckning av kyrkor. Volym 2 innehåller manuskript, anteckningar, fotografier, negativ m.m. som ursprungligen låg i kuvert men som nu överförts till aktomslag under i stort bibehållen struktur. Volym 3 innehåller på samma sätt fotografier. 
  • Samlingen förvaras i tre arkivboxar format folio.
 • Sahlins fotosamling (27)
  • Samlingen består av en mängd fotografier i visitkortsformat, vissa med namn andra utan namn samt ett antal fotografier i udda format, totalt två arkivboxar i format A4, som kommer från släkten Sahlins arkiv. Samlingen har doneras av Carl Olof Sahlin.
 • Salomon Johannessons i Pjätteryd antavla (5)
  • Samling inkom 2009 från Maria Malm. Samlingen består av en antavla upp till 5 generationer för torparen Salomon Johannesson (1823–1890) i Pjätteryd. Arbetet saknar källhänvisningar.
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format A4.
 • Sandegrenska samlingen
 • Scholanders samling
 • Segerbrandt – samling av Torsten Björkman
 • Settergren Fotosamling
 • Sigrays samling
 • Sixten Söderhielms samling (2)
  • Major Sixten Söderhielm (adliga ätten nr. 1306) föddes 22 juli 1885 på Vifors bruk, Harmånge och dog 3 november 1965 i Falun. Han var en av Genealogiska Föreningens grundare och satt i styrelsen 1933–1952, varav åren 1937–1949 som skattmästare.
  • Samlingen består av två delar. Den första delen består av material som berör framförallt Genealogiska Föreningen. Det är olika slags kallelsekort till föreningsmöten i GF med mera samt tidningsurklipp och korrespondens rörande GF. Det finns också några manuskript som troligen är opublicerade samt handlingar och korrespondens rörande Föreningen för släktforskning. Den andra delen är en klippsamling med inriktning på släktforskning, arkiv och bibliotek.
  • Samlingen förvaras i två arkivboxar format folio.
 • Släktföreningen Sjövalls arkiv (9)
  • Släktföreningens verksamhet började i slutet av 1940-talet och avslutades 2014. Samlingen innehåller dels släktutredningar angående släkten Sjövall dels material från släktföreningens verksamhet.
  • Samlingen förvaras i sex arkivboxar format A4 och har dessutom en digital del.
 • Släktforskarnas hus samling (1)
  • Föreningen Släktforskarnas hus var ursprungligen en ideell förening som startade sin verksamhet 1992 i Leksand. Föreningen upplöstes 2007 efter det att Leksands kommun beslutat dra in sitt stöd. Ett aktiebolag med namnet Släktforskarnas hus i Leksand AB startades bl.a. av de tidigare föreståndarna. 2013 upphörde verksamheten i Leksand  de anställda sades upp och verksamheten övergick till uppdragsforskning. I samband med detta tog GF emot ett antal släktutredningar, som inte handlade om Dalarna, vilka tillkommit inom verksamheten
  • Arkivet består av släktutredningar, i princip antavlor. Varje antavla har placerats i ett aktomslag och betecknats med probandens släktnamn (vilket ursprungligen kan ha varit ett patronymikon) och födelseförsamling/socken.
  • Samlingen förvaras i 26 arkivboxar format A4.
 • Stålkrantz & Gutke
 • Svante Nycanders samling
 • Svante Wisells fotoalbum
 • Svenska Genealogiska Samfundets arkiv (6)
  • Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) bildades på Fakultetsklubben Manne Siegbahn, Stockholms universitet 31 januari 2004. Bakgrunden var den föregående höstens diskussioner i GF om en sammanslagning av Släkt och Hävd med Släktforskarförbundets Släktforskarnas årsbok. Syftet var att ge ut en tidskrift, Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT). Det första numret kom ut 2007 och SGT utkom sedan i SGSs regi med två nummer per år 2007–2015. Samfundets lilla medlemstal gjorde dock att verksamheten inte kunde fortgå i längden. Istället slöts ett avtal med GF om att GF skulle överta SGT från och med 2016 samt att SGS övriga, främst finansiella tillgångar och lagret av äldre tidskriftsnummer, överfördes till GF. Därmed upphörde SGS. Från och med 2016 publiceras SGT av GF.
  • Samlingen innehåller dokument från SGS verksamhet samt arkivexemplar av främst SGT men även andra publikationer som SGS Nätpublikationer, nyhetsbrev mm.
  • Samlingen förvaras i fyra arkivboxar format A4 och har dessutom en digital del.
 • Svenska släktkalendern 2012–2018 (15)
  • Samlingen innehåller underlagsmaterial med källhänvisningar etcetera till Svenska
   släktkalenderns utgåvor 2012–2018 överlämnade av Svenska släktkalendern.
  • Samlingen består av två arkivboxar i format A4.
 • Thorhild Malmbergs samling
 • Thorsten Björkmans samling
 • Trägårdh samlingen
 • Ulanders almanackssamling (17)
  • Samlingen överlämnades 1946 av Thure Hallgrim och innehåller ett antal almanackor (1796, 1799, 1804, 1816, 1818, 1821, 1822, 1826, 1827, 1830 och 1838) med anteckningar av Johan Erik Ulander och hans son Johan Reinhold Ulander, båda pappersmästare vid Tumba pappersbruk. Tillsammans med almanackorna hade Hallgrim lagt en maskinskriven transkribering av notiserna samt en utredning av släkten Ulander. Detta material hade tidigare separerats ut till Hängmappsarkivet men i samband med genomgången av detta återförts till almanackssamlingen.
  • Två äldre almanackor med annan proveniens, donerade av Erik C:son Swartz (1887–1963) vid ett okänt tillfälle, har senare lagts till samlingen.
  • Samlingen förvaras i en arkivbox format A4.
 • Ulmgrenska samlingen
 • Åhléns forskningsarkiv (29)
  • Arkivet härrör från Lars Åhléns (1950–2019) släktforskning. Samlingen innehåller i allt väsentligt Lars Åhléns antavla där en betydande del utgörs av personakter för många av anorna som i vissa fall är mycket fylliga med artefakter från deras liv. I samband med ordnandet och förtecknandet av samlingen rensades de
   personakter, företrädesvis de äldsta, i den mån de uteslutande byggde på publicerad släktforskning.
  • Samlingen består av nio arkivboxar i format A4.

För vissa arkiv finns det äldre arkivförteckningar som är tillgängliga här. Här finns även nämnda enskilda arkiv som inte längre finns kvar i arkivet. I flertalet fall har dessa överförts till GFs bibliotek men det finns också samlingar som förkommit. Samlingar som uteslutande består av färdiga släktutredningar etc (alltså även otryckta) överförs till biblioteket löpande i samband med ordnande och förtecknande. I några fall har enskilda samlingar i efterhand upptäckts i biblioteket och återförts till arkivet. Det är sannolika att flera kommer att återfinnas där i samband med biblioteksinventeringen. Det kan dock inte uteslutas att enskilda samlingar helt förkommit i samband med någon av GFs många flyttar. 

Om du har ett arkiv av genealogiskt intresse som du vill donera till GF, kontakta Michael Lundholm. GFs sätter som villkor för att ta emot donationer är att vi får full äganderätt. Det innebär bland annat att vi i samband med ordnande och förtecknande av samlingen förbehåller oss rätten att gallra i materialet. Vi tar inte emot depositioner.