Ogifta kvinnor myndiga 1858-1863

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

Genealogiska Föreningen har digitiserat ett register i Förmyndarkammarens i Stockholm arkiv över ogifta kvinnor myndiga 1858-1863. Kvinnorna i registret har registrerats i en databas som är sökbar i ett sökprogram på medlemssidorna. Du kan där även bläddra i registret, återgivet som en pdf-fil.

Sommaren 1858 utfärdades en kunglig förordning att ogifta kvinnor 25 år fyllda skulle ges rätt att söka myndighet. Bestämmelsen gällde fram tills sommaren 1863 då en ny förordning utfärdades, att ogift kvinna automatiskt skulle bli myndig på sin 25-årsdag.

De som ansökte om myndighet 1858-1863 gjorde det hos rådhusrätten där de bodde, i Stockholm hos Förmyndarkammaren. Under dessa fem år ansökte ett antal kvinnor. Vilka var de och hur många var de? Varje ansökan innehåller förstås en bakomliggande historia och har något att säga oss om den kvinna som ansökte.

Register å Ogifta Qvinnor, Myndiga enl. kongl. förordn. af den 15 Juni 1858 är titeln på en volym i Förmyndarkammaren i Stockholms arkiv som bär signum DXVIe volym 1. I volymen finns 2 374 kvinnor förtecknade. En databas är skapad så att du kan söka på varje enskild kvinna. Vi återger också registret i sin helhet om du själv vill bläddra i volymen.

Vilka kvinnor ansökte?
Det är främst kvinnor ur borgarklassen som förekommer i detta register. Abetarklassens flickor och unga kvinnor nöddes arbeta för sin och familjens försörjning. De flickor som föddes i samhällets övre skikt uppfostrades inte till att bli yrkesarbetande utan i stället till att bli bortgifta. Men likt alla kvinnor växte de upp som omyndiga och var som gifta också omyndiga. Kvinnor som varit gifta och blivit änkor hade laglig rätt att ta över mannens yrkesverksamhet. Ogifta kvinnor hade inte samma möjlighet till utkomst. Och de kunde inte förvalta sina egna pengar.

De ogifta kvinnor som under de fem åren 1858-1863 ansökte om myndighet och därmed återfinns i detta register öppnar en spännande dörr för forskning. Visserligen anges inte i registret varför dessa kvinnor ansökte om myndighet men fortsatt forskning på dem kan säkerligen öka kunskapen om detta. För Stockholms stad finns alltså detta register. För övriga landet får man söka efter kvinnorna i rådhusrätternas protokoll. Sannolikt saknas i de flesta fall ett motsvarande register.

Vad ger mig en sökträff?
Originalhandlingen är ett relativt enkelt register som är fört årsvis. Den första kolumnen innehåller för- och efternamn, därefter följer kolumner med rubrikerna ”Trakt” (norra eller södra Stockholm), ”Anmäldt” (ett datum) och ”Protokollsdag” (ett datum).

Registret hjälper dig vidare, ger en hänvisning till de protokoll där ärendet behandlades och där du kan finna en bakgrund till ansökan. Protokollen återfinns i Förmyndarkammarens serie med protokoll, med signum AIb2. För flera av de kvinnor som upptas i registret går protokoll att finna på det datum som anges i registret, för andra återfinner man protokoll bokförda på ett senare datum, detta sannolikt för att möten sköts upp på grund av frånvaro.

Här visas ett exempel på hur ett sådant protokoll kan se ut (nedre delen av sidan). Det är jungfru Christina Wilhelmina Sjöberg som har anmält att hon vill bli myndig:

”S[amma] D[atum] uppå ansökning af Jungfru Christina Wilhelmina Sjöberg som enligt R[ådhus]R[ätten]s prot. d. 17 sistl. aug. anmält sig vilja utöfva den, g[eno]m K[ungliga] F[örordningen] den 15 sistl. Juni, ogift qvinna af upnådd 25 års ålder tillagda rätt att sig och sin egendom sjelf råda o. förestå, fann F[örmyndar]K[ammaren], efter det hennes förre förmyndare Chirurgiske Instrumentmak. A. Stille hos F[örmyndar]K[ammaren] sig infunnit och ansökningen tillstyrkt, skäligt bifalla att till Sök. finge emot qvitto dels utassigneras det för hennes räkning här innestående kapital 3050 R[iksdale]r R[iks]m[yn]t jemte all upplupen ränta till assigneringsdagen, dels utlemnas en utaf Målare Gesällen Erik Reinhold Sjöberg d. 15 Mars 1850 utgifen, i egendomen N:o 9 i Qvart. Styckjunckaren intecknad, för Sök[anden]s räkning hos F[örmyndar]K[ammaren] [på nästa sida:] förvarad revers å 2125 R[iksdale]r B[an]co.”

Vill du lära dig mer?
Radioprogammet Släktband gjorde ett program om kvinnors myndighet hösten 2009 som är innehållsrikt och väl värt att lyssna på. Det bär titeln ”Myndighet ingen självklarhet för 1800-talskvinnan”.

Vill du vara med och göra dessa kvinnor mer synliga?
De 2 374 namnen har registrerats i egen databas och gjorts sökbara i ett eget sökprogram tack vare frivilligt volontärarbete av vår medlem Mats Johansson. Vi tackar för det utförda arbetet!

Förstås kan man tänka sig en fortsättning på detta synliggörande. Volymen gäller kvinnor i Stockholm. Om du känner till kvinnor utanför Stockholm för vilka det finns liknande dokumentation blir vi jätteglada om du hör av dig. Man kan också tänka sig att på en bredare front hämta fram protokoll som det som skildras ovan. Är du intresserad av att titta närmare på en eller flera av dessa kvinnor och vill dela med dig av vad du hittar? Tag gärna kontakt med oss i så fall.