Innehållsförteckning för Släkt och Hävd 2000-2009

Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten med mera.


2000: nr 1

 • Några anteckningar kring släkten Retzius' äldre led. Av Sune Lindqvist
 • Fasin eller Fassing – en vallonsk masmästarsläkt. Av Bertil I. W. Kjelldorff
 • Ätten Galle i Sverige. Några gårds- och personhistoriska anteckningar från Rydaholms socken samt några upplysningar om Gallevapnet. Av Dag M. Hermfelt

2000: nr 2

 • En illegitim gren av den skånsk-norrländska släkten Svenonius. Av Hans Gillingstam
 • Släkten Tyrohl. Av Pontus Möller
 • På villovägar till den rätte? Av Curt Hauffman

2000: nr 3-4

 • Gerhard Snakenborg – en bannlyst jerusalemfarare. Av Göran Sparrlöf
 • Etiska problem vid publicering av släktforskningsresultat. Av Pontus Möller
 • Författaren Hjalmar Söderbergs släkt. Av Pontus Möller
 • Mölner – Möller – Möllerson. Av Pontus Möller
 • Släkten Winbom (Winbo) från Västergötland. Av Nils Hård af Segerstad
 • Olof Andersson, fogde i Hälsingland 1591-94 – hette han Burman? Av Thomas Sverker

2001: nr 1

 • Ekonomi och identitet. Förändring och stabilitet i judisk yrkesverksamhet och självbild. Av Brita Bredefeldt
 • Kring en storbondesläkt i Vånga. Av Sune Lindqvist
 • Släkten Ahlman från Göteborg. Av Pontus Möller
 • Släkten Schalberg från Söderala. Av Lars Nylander
 • Vallonanor vid Hammarby bruk i Gästrikland – en anknytning till släkten Pousar. Av Torsten Berglund
 • Rhalambius, Rhalambius och Rhalambius. Av Jonas Kuschner

Recensioner:

 • Arkiven, genetiken och sjukdomar. (rec. Torsten Berglund)
 • Clas Tamm (utg.): Pappas lydige son. Clas Tamms dagböcker och brev 1827-1865 (rec. Pontus Möller)
 • Owe Jacobsson (utg.): De Dorphska breven. En brevroman från tidigt 1800-tal. (rec. Pontus Möller)
 • Ulla Johanson: Reuterswärdska släktboken (rec. Pontus Möller)
 • Jan Åkerhielm m. fl.: Åkerhielmska släktboken 2000 (rec. Pontus Möller) -Lars Olof Lööf: Göteborgs fotografer. Ateljéer och yrkesmän 1840-1910. (rec. Pontus Möller)
 • Släkforskarnas årsbok 2000. (rec. Torsten Berglund)
 • De svenska medeltidsbreven. CD-rom (rec. Torsten Berglund)
 • P. Möller, K. J. Paulsen & G. v. Knorring: Ätterna Knorring (rec. Jonas Kuschner)
 • Nekrolog: Bertil Sjöberg 1920—2000

2001: nr 2-3

 • När Erik den helige förvandlades från ett personhistoriskt till ett legendhistoriskt problem. Av Lars Ericson
 • Jöns Götesson i Somvik och hans ätt. Av Göran Sparrlöf
 • Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung. Av Anders Winroth
 • Agda Persdotter, hennes släkt och Erik XIV:s dotter Lucretia. En källkritisk studie. Av Hans Gillingstam
 • Söderhielm, Malmenius och Foglö-genealogin. Av Sven Wallerstedt
 • Karl IX:s 'sköldeknektar' . Ett sent försök till återupplivande av rusttjänsten. Av Lars Wikström
 • Grijs, Oxehuvud och Silfversparre. Associationer, återblickar och aktualiseringar utifrån garvare Haaks förnamn. Av Stig Östenson
 • 1600-talssläkten Röökman. Av Jarl Pousar
 • Amija och Tham. Två Göteborgsfamiljer och deras relationer. Av Olga Dahl
 • Hattmakaren Elias Hoffman och hans hustru Christina Udd. Av Curt Hauffman
 • Det Hoppenstedtska arkivet. En presentation. Av Werner Pursche
 • Brev från en Uppsalastudent. Av Rune Ferling
 • Ärkebiskopen Uno von Troil. En biografisk skiss. Av Irma Ridbäck
 • O. T.: En autografsamling från Skara. Av Bengt Sjögren
 • Emil Hildebrand och det nya Riksarkivet. Av Erik Norberg
 • Adelsohn & Co. Metronymika bland judiska släktnamn. Av Carl Henrik Carlsson
 • En besvärlig syskonskara. Av Ted Rosvall
 • En svensk adelsfamiljs öden i Sovjetunionen. Av Örjan Werkström

2001: nr 4

 • Olof Skötkonungs dotter Ingegerds ryska namn. Av Fjodor Uspenskij
 • En dotter till Bo Jonsson (Grip)? Av Kaj Janzon
 • Fogden och lagläsaren Gunne Arvidsson i Kåsentorp och hans släkt. Av Jonas Kuschner
 • Åtta systrar och en bror. Om några nyfunna medlemmar av släkten De Maré. Av Nils Hård af Segerstad
 • Ur Henning Christian Schmiterlöws 'Min lefvernes beskrifning'. Några utdrag ur en lantjunkares liv för 200 år sedan. Av Hans Schmiterlöw
Recensioner:
 • Tuve Skånberg, “.. till enn nådigh Lösen’ Måns Bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (2001). (Rec. Hans Gillingstam.)
 • Tore Modeen: Filip Modeen och hans släkt (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del XVIII: 1629. Red. Bo Elthammar (2000). (Rec. Pontus Möller.)
 • Gentes Finlandla IX, Finland och Ryssland under tiden fram till 1918 (2001. (Rec. Örjan Werkström.)
 • Hans Schmiterlöw: Gotlandssläkten Smitterlöf Schmidterlöw. En redogörelse över släktens anor och släktmedlemmarnas öden från omkring 1800 fram till år 2000. (2001) (Rec. Pontus Möller.)
 • Inger Rudberg: Söta Louise och ollonfläsk (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Svenskt biografiskt lexikon, häfte 152: Rålamb-Salvius (2000). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Börje Björklund, Lars Otto Berg & Ragnar Norrman: Uppsala stifts herdaminne,II:i6: Ljusnans kontrakt 1593-1999 (2001). (Rec. Lars Nylander.)
 • Magnus Collmar & Anne-Marie Lenander Fällström: Strängnäs stifts herdaminne. Del 3. Den yngre vasatiden (2000). (Rec. Pontus Möller.)
 • Lars Hallberg: Källor till invandringens historia 1840—1990 (2001). (Rec. Carl Henrik Carlsson.)
2002: nr 1
 • Att koka medeltidssoppa på en rostig 1600-talsspik. En liten källkritisk betraktelse. Av Birgitta Fritz
 • Släkten Turdfjälls väg från Österbotten via Nyen till Västerbotten. Av Georg Luther
 • Kabinettskammarherre Fredrik Lagerfeits arkiv.
 • In memoriam: Av Carl-Fredrik Corin.
Recensioner:
 • 100 Faces from Finland. A biographical kaleidoscope. Ed. Ulpu Marjomaa (2000). (Rec. Andreas Tjerneld.)
 • Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte i: Samuelsson – Schedin (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte i: Scheele – Schröder (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Göran Söderström (red.), 600 år i Vadstena. Vadstena stads historia från äldsta tider till år 2000 (2000). (Rec. Pontus Möller.)
 • Marko Lamberg, Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden (2001). (Rec. Lars Ericson.)
 • Elisabeth Thorsell & Ulf Berggren, Finn din släkt! 1 svenska och utländska källor – och på nätet (2000). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid (2001). (Rec. Kaj Janzon.)
 • Uppsatser) UII (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Björkmaniana 4 (2000). (Rec. Lisa Qviberg.)
 • Barbro Hellgren (red.), Svensk Biografisk Veterinärmatrikel. Del 2 (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Biblis 11/12. Volym 3. N.R 3/4, 2000. Tema: Ericsbergsarkivet (2000). (Rec. Werner Pursche.)
 • Magnus Bäckmark & Jesper Wasling, Heraldiken i Sverige (2001). (Rec. Jonas Kuschner.)
 • Håkan Skogsjö (red.), Släktforskarnas årsbok ‘01 (2001). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Jan Appelquist & Elisabeth Thorsell (red.) Släkten… 2 (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Dalregementets personhistoria. Del 5, 1950-2000 (2001).
 • (Rec. Torsten Berglund.) … 74
 • Olof Andersson & Helge Lundgren, Piteå församlings äldsta historia: 1300-1700-talen. Artiklar om Gamla Kyrkobyns, Öjebyns, Piteå gamla stads och Piteå församlings historia (2000). (Rec. Carl Henrik Carlsson.)
 • Hans Gillingstam, Äldre svenska frälsesläkter. Bd 2, häfte 1 (2001). (Rec. Anders Winroth.)
2002: nr 2
 • Schack, spetsar och vinkelsnitt. Två sörmländska 14OO-talsväpnare och deras släktförhållanden. Av Kaj Janzon
 • Om ätten Båtav Billas äldsta led. Av Stig Östenson
 • "Präster fä väl äta pannokakor och farabogar". Om kyrkoherden Peder Skarps och hans hustru Beata Svenskes släktkrets. Av Ian Hamilto
Debatt:
 • Om Bonde i Skåne. Ett genmäle. Av Tuve Skånberg
 • Svar på Tuve Skånbergs genmäle. Av Hans Gillingstam
Recensioner:
 • Sigurd Rahmqvist: Det medeltida Sverige. Bd II. Gästrikland (1998). (Rec. Hans Gillingstam)
 • Kaj Janzon: Byar, gårdar ochjordägare i Rönö häradunder medeltiden och fram till 1575. En rapport från Det medeltida Sverige (2001). (Rec. Hans Gillingstam.)
 • Roger Axelsson & Sigurd Rahmqvist: Det medeltida Sverige. Bd4, häfte 4.
 • Småland: Aspeland, Sevede och Tuna län (i). (Rec. Stig Östenson.)
 • Eva Helen Ulvros: Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870 (1996). (Rec. Werner Pursche.)
 • Eva Helen Ulvros: Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880 (1998). (Rec. Werner Pursche.)
 • Svenska släktkalendern 2000. Red. Elisabeth Thorsell (2000). (Rec. Jonas Kuschner) 
 • Sveriges ridderskaps och adels kalender200l (2000). (Rec. Jonas Kuschner)
 • Gård och släkt. Tyserum-Hannäs kulturhistoriska stiftelsesårsbok 2oo1-2oo2. Red. Anders S:son Bockgård. (Rec. Pontus Möller.)
 • Göran Söderström (red.): Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960. (Rec. Martin Andreasson.)
 • Svante Norrhem: Den hotfulla kärleken. Homosexualitet och vanlighetens betydelse (2001). (Rec. Martin Andreasson.)
 • Jens Rydström: Sinners and citizens. Bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950 (2001). (Rec. Martin Andreasson.)
2002: nr 3-4
 • Stockholmare — nedslag i en 750-årig historia:
 • Att bli Stockholmare under medeltiden. Inflyttare och integrationsprocesser i Stockholm med speciell hänsyn till tidig invandring från Finland. Av Marko Lamberg
 • Det bortglömda Stockholm. Norre förstaden 1602-1635. Av Lars Ericson
 • En fransk musikants katolska familj. Religionskrockar på 1600-talet. Av Barbro Lindqvist Dramatik i protokollen. Av Arne Jansson
 • Hattmakaråldermannen Mårten Hoffman. Av Curt Hauffman
 • Stockholmssläkten Söderbergs tidigaste släktförbindelser. Av Pontus Möller
 • En köpmannasläkt mellan Stockholm, Göteborg och Amsterdam. Familjen Grill 1700-1800. Av Leon Müller
 • Heyman Schück och hans barn. En judisk familj 1800-talets Stockholm. Av Herman Schück
 • Jag mig nöjd under bilan böjer. Berättelser av och om avrättade i Stockholm 1720-1910. Av Hans Andersson
2003: nr 1
 • En sparre med något krams där under. Några uppgifter om det medeltida frälset i västra Småland. Av Kaj Janzon
 • Vem var hustru Ingeborg i Kallset? Kommentar till Kaj Janzons artikel. Av Stig Östenson
 • Den Tungelska ringen. En vapenring berättarsläkthistoria. Av Björn Bergman
 • Ätten Pilefelts (Pilfelts) Jämtlandsgren. Några kompletterande anteckningar. Av Karl Göran Eriksson
Recensioner:
 • Lennart Ryman: Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland(2002). (Rec. Per-Axel Wiktorsson.)
 • Magnus Perlestam: Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820 (1998). (Rec. Göran Ulväng.)
 • Dilomatarium Suecanum. Svenskt Diplomatarium, utgivet av Riksarkivet, band X, häfte 3, 1374 juli – 1375 (2002). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Ingemar Carlsson: På lögnens väg. Historiska bedrägerier och dokumentförfalskningar (Rec. Kaj Janzon.)
 • Ylva Hasselberg: Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856 (1998). (Rec. Göran Nilzén.)
 • Bengt Sjöberg: Prästsläkten Andrae från Småland och Östergötland (2001). (Rec. Tore Hållander.)
 • Torsten Burgman: Rysslandsbilden i Sverige. Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin (2001). (Rec. Pontus Möller.)
 • Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Band 1—3 (nytryck 2001).(Rec. Hans Gil gstam)
 • Min Lefvernes Beskrifning… Av Henning Christian Schmiterlöw. Utg. Hans Schmiterlöw (2002). (Rec. Pontus Möller.)
 • Svenskt biografiskt lexikon. Häfte 155: Schröderheim — Segerstedt (2002). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Hans Gillingstam (utg.), Brev ur askan. De i slottsbranden 1697 eller på annat sätt förlorade miscellanea breven (1996). (Rec. Stig Östenson.)
 • Sune Björklöf, Borggårds bruk, säten, järn bruk, verkstadsindustri (2001). (Rec. Kurt G. Trägårdh.)
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del XIX: 1630. Red. Bo Elthammar (2002). (Rec. Lars Ericson.)
2003: nr 2
 • Skånska utvandrare till Nya Zeeland 1870-1876. Av Åke Adolfsson
Recensioner:
 • Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa — landsfader eller tyrann? (2002). (Rec. Mats Hallenberg.)
 • Dick Harrison: Karl Knutsson. En biografi (2002). (Rec. Mats Hallenberg.)
 • Anders Florén och Gunnar Ternhag (red.): Valloner – järnets människor (2002). (Rec. Tore Hållander.)
 • Håkan Skogsjö (red.): Släktforskarnas årsbok ‘02. (2002). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Ewa Johansson: Släkforskningens Mysterium. Lärobok i Släktforskning(2002). (Rec. Torsten Berglund.)
 • Katy Hedman Brännland: Till minne av Maria Kristina Kraemer. En krönika över 500 år med släkten Cremer, Krämer, Kraemer (2003). (Rec. Pontus Möller.)

Rättelser och kompletteringar till ätterna
 • Blanckenfjell, nr 482 (Peder Claésson)
 • Gripenhielm, frih. nr 56 (Börje Östberg)
 • Gyllenhammar, nr 776 (Johan R:son Sjöberg)
 • Reenstierna, nr 818 (Johan R:son Sjöberg)
 • Rosenstierna, nr 172 (Pontus Möller)
 • Siöblad, nr 75 (Pontus Möller)
 • Siöblad, frih. nr 79 (Pontus Möller)
 • Östner, nr 1692 (Barbro Nordlöf)
 • -Till Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock, Kungl. Andra livgrenadjärregementet (Barbro Nordlöf).
 • -Till Elsa Nordström, "Eka-ätten", Personhistorisk tidskrift 1941-42 (Pontus Möller).
 • -Till [Hans Gillingstam,] "Gylling, släkter"”, Svenskt biografiskt lexikon, band 17 (Per Ericsson)
 • -Till Jan Eric Almquist, "Somme", Äldre svenska frälsesläkter, bd 1:3 (Pontus Möller)

2003: nr 3-4

 • Den okände Carl Siöblad. Av Pontus Möller
 • En glömd kämpe. Av Anna-Sofia Ojala
 • Släkten Krumlindes rötter. Av Stig Östenson
2004: nr 1
 • Hovkirurgen Balthasar Salinus och hans släktkrets. Av Olle Sahlin
 • Andlighet och genealogi – Den tryckta likpredikan i Sverige. Av Otfried Czaika
Recensioner:
 • Sedina-Archivs skrift nr 2
 • Müller in Pommern. (Rec. Järgen Weigle)
(Avbrott i utgivningen av ekonomiska skäl)

2008 – Jubileumsnumret
 • Genealogiska Föreningen Riksförening för släktforskning under 75 år. Av Ian Hamilton och Lena A. Löfström Lena A
 • Släkt och Hävd utgiven av GF sedan 1950. Av Ian Hamilton och Lena A. Löfström
 • Gottfrid Hintze och hans livsverk. Berättelser ur ett okänt arkiv. Av Ardis Grosjean Dreisbach och Berit Sesemann Datta
 • Tollarna på Sörby. Av Christoffer Toll
 • Jean de la Vallée d.y. – den tokige hattmakaren. Av Curt Hauffman
 • Den gotländska släkten Schmiterlöw. En gren av ätten Smiterlow-Schmiterlöw. Av Hans Schmiterlöw
 • Är Knapp Rolig. Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm
2009: nr 1-2
 • Släkten Hök från Kävsjö – dess äldsta kända släktled. Av Ingemar Wickström
 • Hattmakaråldermannen Anders Risbeck den äldre. Av Curt Hauffman
 • Från Finland till Uppland – ett soldatöde från 1809. Av Helena Nordbäck
 • Finlandssvenska öden under orostider – två generationer Wadenström i Sverige. Av Björn Hagelin
 • Den okände fotografen i Nässja. Av Niclas Malmdahl
 • Vid anträdets stam: Ingvar Carlsson. Av Magnus Bäckmark
 • Från Fåragården och Fagerhult – Ingvar Carlssons äldsta kända anor. Av Magnus Bäckmark
 • Långa kliv och annat. Av Magnus Bäckmark
 • In memoriam: Erik Thorell
Recensioner:
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del XX–XII (1631–1634). Utgivna av Bo Elthammar (2004–2008). (Rec. Lars Ericson Wolke.)
 • Anders Bockgård: Bo Jonsson Grip – välgörare och brutal imperiebyggare (2009). (Rec. Pontus Möller.)
 • Gunnar Gärdenäs: Carl Alfred Johansson 1898–1970 och hans förfäder (2007) samt
 • Gunnar och Sture Gärdenäs: Anna Stina Herveghrs anor (2008). (Rec. Magnus Bäckmark.)