Föredrag

GF hos SeniorNet 2012. Mats Lönegren från GF föreläser om släktforskning hos SeniorNet. Hela föreläsningen är inte filmad: http://www.youtube.com/watch?v=8nvBcupRHiw

Spara så länge: Hjälp att tyda förkortningar (i äldre tidskrifter)

adj:kt
adjunkt
adj:t
adjutant
adv.
advokat
afsk
avskedad
af.
afvittrings
ad.
akademi
akt.
aktuarie
amir:t
amiralitets
arm.
arméns
art.
artilleri
asess.
asessor
assist.
assistent
aukt.
auktions
bag.
bagare
bat.
bataljon
bef.
befallnings
bildh.
bildhuggare
bisitt.
bisittare
bokbd
bokbindare
bokhld
bokhandlare
boktr.
boktryckare
borgm.
borgmästare
bost.
boställe
br.
bruk
brän.
bränneri
Ch.Sig.
Charta Sigillata
civ.
civil
d.
doktor
dep.
departement
dir.
direktör
dlle
demoiselle
dom.
domare
dyk.
dykeri
dotr
dotter
e.
ende
e.o.
extra ordinarie
ecl.
ecklesiastik
ekon.
ekonomi
e och p
enke och pupill
exp.
expedition
f.
född
f.d.
före detta
fabr
fabrik, fabrikör
fil.
filosofie
fisk.
fiskal
fortif
fortifikations
fr.
(inspektör, kamrer)
fr.
från
fys
fysikus
fältsk.
fältskär
förslg
församling
förm.
förmyndare
g.
gift
gen.
general
gr.
gross
ggrd
gästgifveregård
görd.
gördel
handl.
handlande
hattst.
hattstafferare
hg.
högsta
hofr.
hofrätt
hosp.
hospital
h.
härad
hu.
hustru
inf.
infanteri
ingen.
ingenjör
inr.
inrikes
insp.
inspektör
int.
intendent
jfu
jungfru
just.
justitie (-iarius)
juv.
juvelerare
jäg.
jägeri
jägm.
jägmästare
kam.
kamrerare
kand.
kandidat
kapl.
kaplan
kapt.
kapten
kard.
karduans
kav.
kavalleri
koff.
kofferdi
koll.
kollegium
kom.
kommers, kommission
kominst.
komminister
kommis.
kommisarie
konstförv.
konstförvandt
konv.
konvolut
konst.
konstituera
kont.
konter
kopp.
koppar
kr
krona
kräm.
krämare
kyrkoh
kyrkoherde
komn
kommun
l.
län
ld.
land
liqu
liquidatians
löjt
löjtnant
m.
med
mag.
magasin
mag:r
magister
mak.
makare
med.
medikus, medicine
milit.
militia
mlle
mademoiselle
mönst.
mönster
n.
nära
not.
notarie
O.I.komp.
Ost-Indiska kompaniet
ointr.ä
ointroducerad ätt
omb.m
ombudsman
ord.
ordinarie
papp.
pappers
past.
pastor
polit.
politie
pred.
predikant
prof.
professor
prot.
protokolls
prgd
prestgård
prov.
proviant
publ.
publikus
R.R.
riksråd
r.dagsm.
riksdagsman
reg.
regemente
råd.
rådman
sad.
sadel
sekr
sekreterare
serg.
sergeant
skom
skomakare
skr.
skräddare
skrif.
skrifvare
S.m.
Salsiministerii
slag.
slagare
s:n
socken
st.
stad
stud.
studentiosus
squad
squadron
teol.
teologie
t.f.
tillförordnad
tob.
tobaks
triv.
trivial
uppb.
uppbörd
utn.
utnämnd
utr.
utrikes
v.
vill, vid
W.I.Comp.
West-indiska Companiet
vet.
vetenskaps
vikt.
viktualie
y.
yngre, yngst
åldersm.
åldersman
ä.
äldre, äldst
ämb.
ämbete
öfv
öfver