Svensk Genealogisk Tidskrift

Författarinstruktioner

En detaljerad författarinstruktion i PDF format kan laddas ned här: Hur ska jag skriva och utforma en artikel till Svenska Genealogisk Tidskrift (SGT)? Nedan följer en mycket kort sammanfattning.

Format och struktur på manus

 • För textens utformning, följ Svenska skrivregler, senaste upplagan, Språkrådet.
 • Skriv helst ditt manus i Microsoft Word.
 • Använd gärna SGT:s dokumentmall wordmall-sgt.docx.

Verifierbarhet och källredovisning

 • Se till att alla uppgifter enkelt kan verifieras av läsaren.
 • Du behöver inte ange källhänvisningar för uppgifter om födelse, vigsel och dödsfall 
när dessa enkelt kan beläggas i födelse-, vigsel- och dödböcker i aktuell socken/stad. Om man väljer att göra så ska det dock framgå av artikeln.
 • Avsluta artikeln med en källförteckning indelad i Otryckta källor respektive Tryckta 
källor och litteratur.
 För utformningen se nedan och aktuellt nummer av SGT för exempel.

Källhänvisningar för tryckta källor och litteratur

 • Använd Libris (http://libris.kb.se), en annan litteraturdatabas eller en tryckt bibliografi för få korrekta bibliografiska uppgifter för tryckta källor och litteratur.
 • För litteraturhänvisningar i brödtext eller i fotnot, följ formatet <författares/redaktörs efternamn (tryckår, s. sidnummer).>.
 • Ange verket i den avslutande käll- och litteraturförteckningen med formatet <författares/redaktörs efternamn, förnamnsinitialer, (tryckår), titel i kursiv, utgivare, tryckort. LIBRIS-ID. ISBN.>.

Källhänvisningar för otryckta källor

 • Oavsett om källan åtkommits via digital leverantör etc. eller i arkiv ska beteckningar enligt aktuell arkivförteckning, Nationell Arkivdatabas (NAD: sok.riksarkivet.se/nad) eller Visual Arkiv (www.visualarkiv.se) användas.
 • Källhänvisningar anges med fördel i fotnoter. Använd formatet <arkivinstitution, fullständigt arkivnamn signum:volymnummer sida eller folio [RA/AD bildid].>. Arkivinstitution sätts endast ut första gången och kan ersättas med förkortning (t.ex. RA).
 • Ange källan i den avslutande käll- och litteraturförteckningen med formatet <[förkortning = ] arkivinstitution, fullständigt arkivnamn (NAD-nummer), signum:volymnummer arkivhandlingens beteckning, årtalsomfång>. Samla alla arkiv som ligger under en viss arkivinstitution under denna och sedan alla arkivhandlingar i ett arkiv under detta.

Grafiska släkttavlor och illustrationer

 • Grafiska släkttavlor bör hållas enkla och sammanfatta och ge översikt till resultat som presenteras i texten. De ska inte presentera nya uppgifter och inte innehålla källhänvisningar.  Uppgifterna bör begränsas till namn, födelseår, dödsår, samt motsvarande för make/make om dessa redovisas.
 • Du kan rita släkttavlor för hand eller i ett program; redaktionen reproducerar sedan släkttavlorna för användning i artikeln.
 • Skanna bilder i minst 300 dpi och spara dem i något av följande format: JPEG, PNG, BMP, TIFF eller EPS.

Redaktionen kan komma att anpassa format, standarduttryck och utformningen av käll- hänvisningarna så att de överensstämmer med policyn för SGT. Om några faktauppgifter som kan behöva förtydligas eller justeras påträffas under redigeringen justeras dessa i samarbete med författaren.