Genealogiska Föreningens föreningsstämma 23 april 2022

Thomas Fürth, ordförande

Vid föreningsstämman träffades några av oss i GF:s lokaler i Sundbyberg och samtidigt deltog några via videolänk på Zoom för att avhandla de vanliga årsmötespunkterna. Det var första gången som GF:s hybridmötesteknik användes i skarpt läge.

För en riksförening som GF är det viktigt att både medlemmar runt om i landet (eller utomlands!) och medlemmar som vill ses i våra lokaler samtidigt kan träffas på våra möten – och inte minst på ett årsmöte.

Föreningsstämman 2022 hölls som hybridmöte

Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet. Jan Appelqvist ledde förhandlingarna med HD Grahl som sekreterare samt Eva Dahlberg och Ulla Rylander som justerare och rösträknare. Jan och HD fanns på plats i GF:s lokaler där ett drygt femtontal medlemmar hade slutit upp medan Eva och Ulla, liksom valberedningens sammankallande Chris Bingefors, var med på stämman via videolänk på Zoom tillsammans med ett femtontal medlemmar spridda över landet och i Oslo.

Vice ordföranden Madeleine Cæsar och föreningens kassör Michael Lundholm redogjorde för det gångna årets verksamhet och föreningens ekonomi. Sammanfattningsvis konstaterades att ekonomin är god och lämnar ett positivt överskott. Antalet medlemmar håller sig ganska oförändrat mellan åren och uppgår till drygt 3 000. Positivt är också att andelen medlemmar utanför Storstockholmsområdet ökar för varje år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

Föreningsstämman bestämde att styrelsens skulle bestå – som tidigare – av 14 ledamöter plus ordföranden. Hälften av ledamöternas mandat gick ut i och med årets stämma. Valberedningen föreslog omval av dessa, vilket stämman beslutade. Även samtliga revisorer omvaldes. Ny ledamot i valberedningen blev Edit Holmqvist medan Chris Bingefors och Martin Edgélius omvaldes.

Stämman beslutade även att medlemsavgiften för 2023 skulle vara oförändrad – 300 kr för medlemmar och 75 kr för familjemedlemmar. Årsredovisning 2021 och verksamhetsplan för 2022 hittar du på medlemssidorna under Handlingar till föreningsstämma.

Hedersmedlemmarna Mats Ahlgren och Erland Ringborg.

Undertecknad redogjorde för GF:s planerade verksamhet under 2022 och överlämnade avslutningsvis diplom till två hedersmedlemmar, föreningens tidigare ordförande Erland Ringborg och den tidigare revisorn och vice ordföranden Mats Ahlgren – båda utsedda 2020. På grund av pandemin har de inte kunnat få sina diplom tidigare.

Efter själva stämmoförhandlingarna var det gemensam lunch för de som samlats i GF:s lokaler.

Efter lunchen återupptogs mötet. Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stockholms stadsmuseum föreläste om Ulla Winblad – spår av en kvinna på andra sidan dikten. Hälften av åhörarna fanns, liksom föreläsaren, på Zoom medan vi andra tog del av det mycket uppskattade föredraget i GF:s lokaler.

Föredraget spelades in och är tillgängligt för alla medlemmar på hemsidans medlemssidor. Rebecka Lennartsson rekommenderade också oss alla att besöka den pågående utställningen om Ulla Winblad på Stockholms stadsmuseum.

Allmänt så fungerade tekniken mycket bra. Föreningsstämman 2022 var första gången där GF:s medlemmar kunde träffas både fysiskt och via videolänk vid ett och samma event. Till hösten återkommer vi med fler möten där vi kan ses samtidigt oberoende om vi finns i GF:s lokaler, i andra fysiska lokaler eller är med på videolänk hemifrån eller från annan plats.

Thomas Fürth, ordförande

Styrelsens sammansättning och övriga valda funktionärer:

Valda ledamöter för perioden 2021–2023:
Thomas Fürth, ordförande, Jan Appelquist, Hilda Bergström, Margareta Edqvist, Jan-Åke Hager, Michael Lundholm, Per Schröder, Berit Wenngren.

Valda ledamöter för perioden 2022–2024:                             
Madeleine Cæsar, Hans Dieter Grahl, Hans Hanner, Kurt Hultgren, Johan Lagerros, Mats Lundell, Nicklas Malmdahl.

Revisorer, valda på ett år, till 2023:
Mikael Hoffsten                        Ersättare: Eva Almqvist
Bengt Nilsson                           Ersättare: Karin Johansson

Valberedning, valda på ett år, till 2023:
Chris Bingefors, Martin Edgélius och Edit Holmqvist (valberedningen utser sammankallande inom sig).