Genealogiska Föreningens föreningsstämma 23 april 2022

Thomas Fürth, ordförande

Vid föreningsstämman träffades några av oss i GF:s lokaler i Sundbyberg och samtidigt deltog några via videolänk på Zoom för att avhandla de vanliga årsmötespunkterna. Det var första gången som GF:s hybridmötesteknik användes i skarpt läge.

För en riksförening som GF är det viktigt att både medlemmar runt om i landet (eller utomlands!) och medlemmar som vill ses i våra lokaler samtidigt kan träffas på våra möten – och inte minst på ett årsmöte.

Föreningsstämman 2022 hölls som hybridmöte

Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet. Jan Appelqvist ledde förhandlingarna med HD Grahl som sekreterare samt Eva Dahlberg och Ulla Rylander som justerare och rösträknare. Jan och HD fanns på plats i GF:s lokaler där ett drygt femtontal medlemmar hade slutit upp medan Eva och Ulla, liksom valberedningens sammankallande Chris Bingefors, var med på stämman via videolänk på Zoom tillsammans med ett femtontal medlemmar spridda över landet och i Oslo.

Vice ordföranden Madeleine Cæsar och föreningens kassör Michael Lundholm redogjorde för det gångna årets verksamhet och föreningens ekonomi. Sammanfattningsvis konstaterades att ekonomin är god och lämnar ett positivt överskott. Antalet medlemmar håller sig ganska oförändrat mellan åren och uppgår till drygt 3 000. Positivt är också att andelen medlemmar utanför Storstockholmsområdet ökar för varje år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

Föreningsstämman bestämde att styrelsens skulle bestå – som tidigare – av 14 ledamöter plus ordföranden. Hälften av ledamöternas mandat gick ut i och med årets stämma. Valberedningen föreslog omval av dessa, vilket stämman beslutade. Även samtliga revisorer omvaldes. Ny ledamot i valberedningen blev Edit Holmqvist medan Chris Bingefors och Martin Edgélius omvaldes.

Stämman beslutade även att medlemsavgiften för 2023 skulle vara oförändrad – 300 kr för medlemmar och 75 kr för familjemedlemmar. Årsredovisning 2021 och verksamhetsplan för 2022 hittar du på medlemssidorna under Handlingar till föreningsstämma.

Hedersmedlemmarna Mats Ahlgren och Erland Ringborg.

Undertecknad redogjorde för GF:s planerade verksamhet under 2022 och överlämnade avslutningsvis diplom till två hedersmedlemmar, föreningens tidigare ordförande Erland Ringborg och den tidigare revisorn och vice ordföranden Mats Ahlgren – båda utsedda 2020. På grund av pandemin har de inte kunnat få sina diplom tidigare.

Efter själva stämmoförhandlingarna var det gemensam lunch för de som samlats i GF:s lokaler.

Efter lunchen återupptogs mötet. Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stockholms stadsmuseum föreläste om Ulla Winblad – spår av en kvinna på andra sidan dikten. Hälften av åhörarna fanns, liksom föreläsaren, på Zoom medan vi andra tog del av det mycket uppskattade föredraget i GF:s lokaler.

Föredraget spelades in och är tillgängligt för alla medlemmar på hemsidans medlemssidor. Rebecka Lennartsson rekommenderade också oss alla att besöka den pågående utställningen om Ulla Winblad på Stockholms stadsmuseum.

Allmänt så fungerade tekniken mycket bra. Föreningsstämman 2022 var första gången där GF:s medlemmar kunde träffas både fysiskt och via videolänk vid ett och samma event. Till hösten återkommer vi med fler möten där vi kan ses samtidigt oberoende om vi finns i GF:s lokaler, i andra fysiska lokaler eller är med på videolänk hemifrån eller från annan plats.

Thomas Fürth, ordförande

Styrelsens sammansättning och övriga valda funktionärer:

Valda ledamöter för perioden 2021–2023:
Thomas Fürth, ordförande, Jan Appelquist, Hilda Bergström, Margareta Edqvist, Jan-Åke Hager, Michael Lundholm, Per Schröder, Berit Wenngren.

Valda ledamöter för perioden 2022–2024:                             
Madeleine Cæsar, Hans Dieter Grahl, Hans Hanner, Kurt Hultgren, Johan Lagerros, Mats Lundell, Nicklas Malmdahl.

Revisorer, valda på ett år, till 2023:
Mikael Hoffsten                        Ersättare: Eva Almqvist
Bengt Nilsson                           Ersättare: Karin Johansson

Valberedning, valda på ett år, till 2023:
Chris Bingefors, Martin Edgélius och Edit Holmqvist (valberedningen utser sammankallande inom sig).

Föreningsstämma lördagen den 23 april klockan 10.00

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i Genealogiska Föreningens årsstämma! Den kommer att genomföras som ett hybridmöte, vilket innebär att du kan delta fysiskt i Genealogiska Föreningens lokaler på Löfströms Allé 7, Sundbyberg (dvs ej i hörsalen på Långholmens högskola som tidigare aviserats!) eller via videolänk på Zoom. I båda fallen vill vi att du anmäler hur du vill delta på boka@genealogi.net senast den 15 april så att vi kan planera dagen.

Logga in på mötet eller kom till hörsalen i god tid, då en medlems- och avgiftskontroll måste göras innan du släpps in på mötet. Zoom-mötet öppnar klockan 09.20 för insläpp. Se till att du har angivit för- och efternamn i din Zoom-profil så att vi kan identifiera dig.

Zoom-länk finns på medlemssidorna. Handlingar till föreningsstämman finns på medlemssidorna under fliken Föreningsdokument > Handlingar till föreningsstämma.

Efter årsmötet serveras lättare lunch samt kaffe och kaka klockan 12.00 i GF:s lokaler för dem som senast den 10 april har betalat för lunch.

Klockan 13.00 föreläser Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stockholms stadsmuseum, om UllaWinblad – spår av en kvinna på andra sidan dikten. Föreläsningen hålls via Zoom.

Varmt välkomna!

GF startar digitala tidskriften Släkthistoriska Studier

Genealogiska Föreningen lanserar en ny tidskrift, Släkthistoriska Studier (SHS), i linje med föreningens tidskrifter Släkt och Hävd (SoH) och Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT), men som är helt digital. SHS är fritt tillgänglig att läsa och välkomnar också artiklar från alla.

Kungl. Biblioteket har nu gjort GF:s nya digitala tidskrift offentligt tillgänglig på sin OJS-server, se https://publicera.kb.se/shs. Det har varit en lång och krokig process som tagit över ett år, men nu är vi äntligen här.

OJS (open journal systems) har blivit en de facto internationell standard för publicering av helt digitala tidskrifter med stöd för hela processen som att skicka in manus, redaktionens arbete med faktagranskning och korrekturläsning, publicering av artiklar, och till sist indexering av artiklar i olika databaser.

Artiklarna kommer att publiceras en och en efter hand som de är färdiga och kommer att vara tillgängliga som pdf-filer. Släkthistoriska Studier ställer samma krav på kvalitet i släktforskningen som SoH och SGT, men har inte samma begränsning när det gäller antal sidor och kan därför publicera mer specialiserade studier som inte är av samma generella intresse som det som publiceras i SoH och SGT. 

Tidskriften kommer att vara gratis tillgänglig för alla intresserade läsare, och bidrag välkomnas från alla släktforskare som vill dela sina lösta och olösta problem med andra släktforskare. SHS använder samma författarinstruktioner som SGT.

GFs styrelse har utsett Per-Olof Åstrand, Trondheim, till redaktör för Släkthistoriska Studier.